Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Informatie overbrengen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Wanneer documenten en gegevens verzameld door overheden alleen nog maar historische waarde hebben, worden ze gecentraliseerd in het Rijksarchief, dat zich verder ontfermt over deze sporen van ons nationaal verleden en ze te gepasten tijde beschikbaar maakt voor onderzoek.

De wettelijke vereisten inzake de overbrenging van archief naar het Rijksarchief vind je terug in het KB Overbrenging.

Welke informatie moet worden overgebracht?

Slechts een kleine minderheid van alle informatie die gecreëerd wordt, komt omwille van de wetenschappelijke, historische en maartschappelijke waarde in aanmerking voor permanente bewaring.

Deze archiefreeksen hebben in selectielijsten de bestemming 'overbrengen' of 'selecteren en overbrengen'. In het laatste geval moet slechts een deel van de reeks worden overgebracht en worden de selectiecriteria gespecifieerd. Meer info op de pagina informatie selecteren.

Voor instellingen zonder selectielijst wordt ad hoc geëvalueerd welke (delen van) reeksen overgebracht moeten worden.

Wanneer moet een overbrenging gebeuren?

Een overbrenging gebeurt pas nadat de wettelijke bewaartermijn én de administratieve bewaartermijn van gegevens verstreken zijn, dus wanneer ze geen enkel administratief of juridisch belang meer hebben voor de instelling.

De overbrenging gebeurt in principe, volgens de Archiefwet, ten vroegste na 30 jaar. Jongere documenten, die geen administratief nut meer hebben, kunnen worden overgebracht (= een bewaargeving), op vraag van de archiefvormer, als er in het bevoegde Rijksarchief ruimte voor is.

In dat geval wordt een overeenkomst van bewaargeving gesloten.

Overheidsorganisaties met veel over te brengen archief kunnen in overleg met het Rijksarchief een meerjarenplanning afspreken, zodat duidelijk is wat wanneer wordt overgebracht.

Geldt de overbrengingstermijn van 30 jaar ook voor digitaal archief?

JA, dit is tot nader order de standaardtermijn voor overbrenging naar het Rijksarchief*, ongeacht de drager of vorm van het archief (zoals bepaald in de Archiefwet).

Aangezien dit langer is dan de levensduur van de meeste gegevensdrager en het technologisch ‘momentum’ van de meeste dragers, software en bestandsformaten, moet elke instelling werk maken van zijn digitaal archiefbeheer.

Afwachten tot de documenten vernietigd of overgebracht mogen worden, zal ertoe leiden dat documenten niet meer leesbaar, integer en authentiek zijn, of essentiële metagegevens verloren gegaan zijn tegen dat het zo ver is, m.a.w. dat ze het einde van hun bewaartermijn niet in een goede, geordende en toegankelijke staat zullen halen.

(*) Vervroegd overbrengen is wettelijk mogelijk, op verzoek van de archiefvormer, maar enkel als de wettelijke bewaartermijn en administratieve bewaartermijn verstreken zijn.

Hoe gaat een overbrenging concreet in zijn werk?

Stappenplan voor de overbrenging van papieren archief

Stap 1 : Het bevoegde Rijksarchief contacteren

Het initiatief voor een overbrenging wordt in principe altijd genomen door de overbrengende instelling.

Aanleidingen voor een overbrenging kunnen zijn:

 • Je hebt een selectie van je archief gedaan, zoals je best regelmatig doet stap 2 kan in dit geval worden overgeslagen.
 • Je archiefruimte geraakt vol.
 • Je moet verhuizen.
 • Je dienst wordt afgeschaft/fusioneert.
 • De vorige overbrenging is meer dan tien jaar geleden.
 • Er is een meerjarenplanning afgesproken met het Rijksarchief.

Kondig minstens drie maanden voor de voorziene overbrengingsdatum aan dat je een overbrenging wil doen.

Neem hiervoor contact op met het bevoegde Rijksarchief:

Bij dit eerste contact kan je bijkomende uitleg en ondersteuning vragen bij de verschillende stappen van de overbrenging.

Tip

Misschien is een andere dienst of administratie met gelijkaardige taken of aangrenzende archieflokalen geïnteresseerd om samen een overbrenging te organiseren en kan je samen profiteren van schaalvoordelen.

Stap 2 : Selecteren van het over te brengen archief

Het heeft geen nut om archief te verhuizen dat bestemd is voor vernietiging. Er moet dus eerst getrieerd worden. Dit gaat het gemakkelijkste als je instelling over een selectielijst beschikt (opzoeken). Heb je geen selectielijst, dan vraag je het Rijksarchief om de bestemming van je archiefreeksen ad hoc te bepalen.

 • Bij reeksen met de bestemming selecteren en overbrengen moeten de over te brengen documenten geïsoleerd worden van de te vernietigen documenten, volgens het criterium gespecifieerd in de selectielijst.
 • Het archief dat bestemd is voor vernietiging en waarvan de bewaartermijn verstreken is, lijst je op in een aanvraag tot vernietiging, die je minstens 30 dagen (indien gebaseerd op een selectielijst) of 60 dagen (zonder selectielijst) voor de geplande vernietiging aan het Rijksarchief bezorgt.
 • De vernietiging zelf moet op zodanige wijze gebeuren dat de gegevens onherstelbaar zijn (meer info).

De selectie geeft je een basis voor het opstellen van de overbrengingslijst (sjabloon in Excel - Word). Deze bestaat uit de beschrijving en datering van de bestanddelen van het over te brengen archief, die genummerd worden.

 • Veelvoorkomende beschrijvingen zijn notulen en bijhorende stukken van…, verslagen van…, registers van…, lijsten van…, steekkaartensysteem van…, dossiers inzake…, stukken betreffende… of plannen van…, gevolgd door de eigenlijke inhoudsomschrijving die de handeling en/of het behandelde onderwerp weergeeft. Voor algemene en centraal beheerde reeksen kan de redactionele vorm volstaan wanneer er geen andere, gelijkaardige reeksen bestaan, bijvoorbeeld jaarverslagen, briefwisseling, dienstnota’s, begrotingen, dagboeken, facturen, jaarrekeningen enz.
 • Als je instelling een selectielijst heeft, wordt als beschrijving de reeksnaam uit de selectielijst overgenomen.
 • Als de documenten al beschreven zijn in repertoria, steekkaartensystemen, databanken of inventarissen, hoeven ze niet opnieuw in detail beschreven te worden in de overbrengingslijst, maar moeten deze zoekinstrumenten mee worden overgebracht naar het Rijksarchief.
 • De archiefbestanddelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het jongste en oudste stuk. Spreek met de rijksarchivaris af hoe gedetailleerd je de eenheden moet dateren: soms volstaat het om de jaartallen te vermelden, in andere gevallen is het noodzakelijk om de precieze data op te geven, bijvoorbeeld:
  • 32. Processen-verbaal van de vergaderingen van de directieraad, 1994-1997.
  • 217. Chronologisch repertorium van de aanvragen tot schadeloosstelling ingediend door burgers, 02/03/1989-30/06/1991.
 • Laat de basisstructuur van je overbrengingslijst goedkeuren voor je de details uitwerkt.
Analoge en digitale reeksen die samen horen (‘hybride archiefbestanden’) worden in één overbrengingslijst beschreven. Hiervoor gebruik je dit sjabloon. De drie laatste kolommen zijn enkel op digitale reeksen van toepassing.

Zie lager voor meer info over digitale reeksen in een overbrengingslijst.

Stap 3 : Het over te brengen archief in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ brengen

Archief moet in goede, geordende en toegankelijke staat worden overgebracht. Meestal moeten hiervoor nog enkele acties ondernomen worden.

3.1 (Her)ordenen en -benoemen

Zorg dat alle dossiers op de juiste plaats zitten en duidelijk beschreven zijn (heldere, consequente namen hebben). Het is niet de bedoeling om een nieuwe ordening aan te brengen. Dit kan enkel met toestemming van het Rijksarchief.

Meer info over deze stap op de pagina ordening en naamgeving.

3.2 Schonen en verpakken

Als dit nog niet eerder gebeurd is, moet het over te brengen archief geschoond worden: verwijder lege bladen, blanco formulieren, dubbels en materialen die op termijn schadelijk kunnen zijn voor het papier, zoals nietjes en paperclips. Hiervoor is geen toelating van het Rijksarchief nodig.

De geschoonde dossiers steek je in zuurvrije mappen en dozen (info voor bestellingen via het Rijksarchief).

Noteer in potlood op de mappen (in de rechterbenedenhoek) het volgnummer van de reeks in de overbrengingslijst, en op de voorzijde van de dozen (ongeveer 1 centimeter onder de opening) de afgekorte naam van de dienst, het volgnummer van de doos en de uiterste nummers van de inhoud in de overbrengingslijst.

3.3 Behandelen van beschadigd archief

In het slechtste geval, zijn er fysieke problemen met het archief en kan het niet worden overgebracht omdat het een bedreiging zou vormen voor andere archieven in het Rijksarchief.

Archief dat aangetast is door vocht, schimmel of insecten die zich mogelijk nog in de papieren schuilhouden, moet behandeld worden voor er verdere stappen gezet kunnen worden. Zie de pagina Archief in nood om eventuele problemen te identificeren.

Een rijksarchivaris kan het archief bij twijfel onderzoeken en advies geven over de behandeling.

De desinfectie, reiniging en restauratie van archieven gebeurt op kosten van de administratie. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Stap 4 : Afwerken van de overbrengingslijst

Eenmaal het archief geordend, verpakt en beschreven is, kan je de omvang van de overbrenging (het aantal nummers en de omvang in strekkende meter) invullen op de overbrengingslijst.

Bezorg de overbrengingslijst minstens één maand voor de overbrenging aan je contactpersoon bij het bevoegde Rijksarchief. Mogelijk zullen we vragen om nog enkele aanpassingen te doen.

Stap 5 : Formaliteiten

Voor de overbrenging kan plaatsvinden, geven beide partijen (de archiefvormer en het Rijksarchief) hun akkoord over de overbrengingslijst.

Vul vervolgens een attest van overbrenging (sjabloon) in en laat dit ondertekenen door de leidinggevende ambtenaar van je instelling (digitaal of in tweevoud op papier).

Als de formaliteiten rond zijn, kan je opnieuw contact opnemen met het Rijksarchief om één of meer datums vast te leggen voor de overbrenging.

Stap 6 : Organiseren van het transport

Neem contact op met het Rijksarchief dat de stukken zal bewaren om de datum(s) en het tijdstip van de overbrenging vast te leggen.

Afhankelijk van de omvang van het over te brengen archief, de tijd die aan de verhuizing besteed zal moeten worden en de beschikbare financiële, menselijke en logistieke middelen, kan het transport georganiseerd worden:

 • met eigen middelen
 • met behulp van een transportfirma
 • met behulp van een vrachtwagen, een chauffeur en een begeleider van het Rijksarchief (tarieven)

Stap 7 : Verhuizen van het archief

Zie stappen 6 tot 8 in het stappenplan op de pagina archief verhuizen voor praktische verhuisinstructies.

Op het moment van het transport worden ook de twee exemplaren van het attest van overbrenging (of de verklaring van bewaargeving) overgemaakt.

Stap 8 : Controleren van het overgebrachte archief

Na de aankomst wordt het archief zorgvuldig door medewerkers van het Rijksarchief gecontroleerd op volledigheid, materiële staat, toegankelijkheid en ordening. Eventuele ontbrekende, verkeerd opgeborgen en beschadigde dozen en verpakkingen worden gesignaleerd.

Stap 9 : Ontvangst van een ondertekend attest van overbrenging

Als er geen verdere stappen nodig zijn, ontvang je het attest van overbrenging getekend terug als definitief ontvangstbewijs.

Tip

Bewaar alle stukken met betrekking tot een overbrenging of bewaargeving zorgvuldig in één dossier: briefwisseling of e-mailverkeer met het Rijksarchief, origineel attest en/of overeenkomst, exemplaar van de overbrengingslijst, exemplaar van de definitieve, door het Rijksarchief opgestelde inventaris...

Stappenplan voor de overbrenging van digitaal archief

Stap 1 : Het bevoegde Rijksarchief contacteren

Het initiatief voor een overbrenging wordt in principe altijd genomen door de overbrengende instelling.
 
Aanleidingen voor een overbrenging kunnen zijn:
 • Je hebt een selectie van je archief gedaan, zoals je best regelmatig doet (meer info) stap 2 kan in dit geval worden overgeslagen.
 • Je server geraakt vol en je kan/wil niet opschalen.
 • Je dienst wordt afgeschaft/fusioneert.
 • De vorige overbrenging is een tijdje geleden.
 • Er is een meerjarenplanning afgesproken met het Rijksarchief.
Kondig minstens drie maanden voor de voorziene overbrengingsdatum aan dat je een overbrenging wil doen.
 
Neem hiervoor contact op met het bevoegde Rijksarchief:
Bij dit eerste contact kan je bijkomende uitleg en ondersteuning vragen bij de verschillende stappen van de overbrenging.

Stap 2 : Selecteren van het over te brengen archief

Het heeft geen nut om archief over te brengen dat bestemd is voor vernietiging. Er moet dus eerst geselecteerd worden. Dit gaat het gemakkelijkste als je instelling over een selectielijst beschikt (opzoeken). Heb je geen selectielijst, dan vraag je het Rijksarchief om de bestemming van je archiefreeksen ad hoc te bepalen.

 • Bij je eerste digitale overbrenging of bij de overbrenging van databanken, websites of ongebruikelijke informatietypes, bekijken we altijd samen wat er is en wat er moet worden overgebracht.
 • Bij reeksen met de bestemming selecteren en overbrengen moeten de over te brengen documenten geïsoleerd worden van de te vernietigen documenten, volgens het criterium gespecifieerd in de selectielijst.
 • Het archief dat bestemd is voor vernietiging en waarvan de bewaartermijn verstreken is, lijst je op in een aanvraag tot vernietiging, die je minstens 30 dagen (indien gebaseerd op een selectielijst) of 60 dagen (zonder selectielijst) voor de geplande vernietiging aan het Rijksarchief bezorgt.
 • De vernietiging zelf moet op zodanige wijze gebeuren dat de gegevens onherstelbaar zijn: meer info.

De selectie geeft je een basis voor het opstellen van de overbrengingslijst (sjabloon). Deze bestaat uit de beschrijving en datering van de bestanddelen van het over te brengen archief, die genummerd worden.

 • Als de gegevens of documenten al elders beschreven zijn, bijvoorbeeld in een databank of spreadsheet, hoeven ze niet opnieuw in detail beschreven te worden in de overbrengingslijst, maar moeten deze zoekinstrumenten mee worden overgebracht naar het Rijksarchief.
 • De archiefbestanddelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedateerd op basis van het jongste en oudste bestand of record. Spreek met de rijksarchivaris af hoe gedetailleerd je de eenheden moet dateren: soms volstaat het om de jaartallen te vermelden, in andere gevallen is het noodzakelijk om de precieze data op te geven, bijvoorbeeld:
  • 217. Chronologisch repertorium van de aanvragen tot schadeloosstelling ingediend door burgers, 02/03/1989-30/06/1991.
  • 32. Processen-verbaal van de vergaderingen van de directieraad, 1994-1997.

Laat de basisstructuur van je overbrengingslijst goedkeuren voor je de details uitwerkt.

Analoge en digitale reeksen die samen horen (‘hybride archiefbestanden’) worden in één overbrengingslijst beschreven. Hiervoor gebruik je dit sjabloon. De drie laatste kolommen zijn enkel op digitale reeksen van toepassing.

Zie hoger voor meer info over analoge reeksen in een overbrengingslijst.

Stap 3 : Het over te brengen archief in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ brengen

Archief moet in goede, geordende en toegankelijke staat worden overgebracht. Meestal moeten hiervoor nog enkele stappen ondernomen worden.

3.1 (Her)ordenen en -benoemen

Zorg dat alle (sub)mappen en bestanden zich op de juiste plaats in je mappenstructuur bevinden zonder deze op dit punt nog grondig te wijzigen. Je mappenstructuur weerspiegelt normaal de werking van de instelling en dit moet zo blijven.

Als er veel mappen of bestanden hernoemd moeten worden, gebruik je best een tool (of de command line) waarmee je dit in bulk kan doen.

Meer info over deze stap op de pagina ordening en naamgeving.

3.2 Schonen

Je archief schonen doe je best regelmatig, maar zeker ook voorafgaand aan een overbrenging.

Verwijder handmatig of met de nodige tools blanco mappen, lege documenten, duplicaten (de versies die zich op andere plaatsen bevinden dan waar de bestanden thuishoren), tussentijdse versies van documenten en documenten die niet noodzakelijk zijn voor de dossiers.

Voor de toegankelijkheid en het toekomstig beheer van de bestanden, moeten alle wachtwoordbeveiligingen opgeheven worden. Het is daarom best deze van in het begin van je werkprocessen zo veel mogelijk te vermijden en de toegang tot documenten zo veel mogelijk te regelen via het toegangsbeheer van je mappen en systemen. (Wachtwoorden zijn per definitie uitgesloten bij pdf/a-bestanden en pdf’s met een geldige handtekening.)

Voor digitaal archief betekent ‘in goede staat’ ook dat het leesbaar, integer en authentiek moet worden overgebracht. Dit wil zeggen:

De archivaris van het Rijksarchief kan je bijstaan bij de voorbereiding van je archief voor overbrenging.

Stap 4 : Afwerken van de overbrengingslijst

Na de selectie (stap 2), de herordening en -benoeming en het schonen moet er een logisch en coherent geheel overblijven, met een duidelijke structuur en zonder overbodige bestanden.

Je kan nu de omvang van de overbrenging (het aantal nummers en omvang in megabyte en/of aantal bestanden) invullen op de overbrengingslijst.

Bezorg de overbrengingslijst minstens één maand voor de overbrenging aan je contactpersoon bij het bevoegde Rijksarchief. Mogelijk zullen we vragen om nog enkele aanpassingen te doen.

Stap 5 : Formaliteiten

Voor de overbrenging kan plaatsvinden, geven beide partijen (de archiefvormer en het Rijksarchief) hun akkoord over de overbrengingslijst.

Vul vervolgens een attest van overbrenging (sjabloon) in en laat dit ondertekenen door de leidinggevende ambtenaar van je instelling (digitaal of in tweevoud op papier).

Als de formaliteiten rond zijn, kan je opnieuw contact opnemen met het Rijksarchief om één of meer datums vast te leggen voor de overbrenging.

Stap 6 : WinSCP installeren en login ontvangen

De overbrenging zelf wordt begeleid door onze Dienst Digitale Archivering. Deze bezorgt je een login waarmee je in WinSCP toegang krijgt tot onze ingestserver.

WinSCP is een eenvoudige tool voor bestandsoverdracht door middel van het beveiligde SFTP protocol.

Je kan het gratis downloaden van deze website

Stap 7 : Overbrengen van de bestanden naar de ingestserver

 1. Open WinSCP en log in met de ontvangen gegevens. Als host name vul je edepotsftp1.arch.be in:

 1. Open in het linker venster de (netwerk)schijf waarop de map met de over te brengen bestanden (deze uit de goedgekeurde overbrengingslijst) zich bevinden.

 1. Navigeer naar de map waarin zich de submap(pen) met de juiste bestanden bevindt (of bevinden). Zorg dat je de juiste versie van de bestanden hebt.
 1. Sleep de map(pen) naar het rechtervenster (de map ‘delivery’). De bestanden worden nu gekopieerd. Afhankelijk van het totaalvolume en de grootte van de individuele bestanden, kan dit meerdere uren duren. Zorg dat de computer in de tussentijd niet heropgestart wordt.

 1. Controleer of alle mappen en bestanden zich in de delivery-map bevinden. Heb je per ongeluk een verkeerde map gekopieerd, dan kan je deze nog verwijderen.
 1. Hierna mag WinSCP afgesloten worden. (Als gevraagd wordt of je de sessie wil beëindigen, klik je op OK.)

Als de overbrenging voltooid is, of bij problemen, verwittig je het Rijksarchief met een mailtje aan etransfer@arch.be.

Ga nog niet onmiddellijk over tot de vernietiging van de bestanden.

Stap 8 : Controleren van het overgebrachte archief

Vervolgens controleren we of alle bestanden zijn overgebracht en vrij zijn van virussen.

Stap 9 : Ontvangst van een ondertekend attest van overbrenging

Als er geen verdere stappen nodig zijn, ontvang je het attest van overbrenging getekend terug als definitief ontvangstbewijs.

Stap 10 : Vernietigen van de versie op de bronlocatie

Na ontvangst van het attest, verwijder je de bestanden en/of vernietig je de dragers.

Meer info over digitale vernietigingen op de pagina informatie vernietigen.

Zoals lager uitgelegd, is het sterk afgeraden om de gegevens na hun overbrenging verder te bewaren.

Overbrenging van fotomateriaal en audiovisueel archief op draagbare dragers

Voor foto’s en audiovisueel materiaal op losse dragers bestaat geen standaardprocedure, maar gelden volgende richtlijnen:

 • Verwittig het Rijksarchief dat je foto’s en/of audiovisueel archief op losse dragers wenst over te brengen, zodat we de historische waarde ervan kunnen inschatten, de staat van de dragers kunnen evalueren en kunnen bespreken of, wat en hoe er best overgebracht kan worden.
 • Vermeld alle archiefbestanddelen die je zal overbrengen in de overbrengingslijst.
 • Steek nooit CD(-rom)’s, dvd’s, USB-sticks of andere losse opslagmedia mee in archiefdozen.
 • Voer de verhuizing op een voor de dragers en verhuizers veilige manier uit (verder te bespreken met de archivaris).

Wie betaalt voor de overbrenging?

De kosten voor de overbrenging van publiekrechtelijk archieven (verpakking, personeelsinzet, transport) zijn ten laste van de bewaargever.

Wat na de overbrenging?

Moet ik digitale bestanden na hun overbrenging vernietigen?

We raden sterk af om bestanden na hun overbrenging verder te bewaren:

 • Overgebracht archief heeft per definitie geen administratief of wettelijk belang meer, dus het geeft geen nut om er de financiële en ecologische lasten van te blijven dragen.
 • Na de overbrenging wordt de versie van de digitale archieven bewaard door het Rijksarchief als de enige authentieke digitale versie beschouwd.
 • Overgebrachte bestanden vernietigen is de gemakkelijkste manier om het overzicht te bewaren van wat al wel of nog niet is overgebracht.
 • Als na hun overbrenging nog wijzigingen worden aangebracht aan bestanden aan de zijde van de archiefvormer en hij deze opnieuw probeert aan te bieden bij het Rijksarchief, zal dit geweigerd worden, om conflicterende versies te vermijden.

Kan ik het archief dat door mijn instelling/dienst is overgebracht raadplegen?

JA, het overgebracht archief kan altijd kosteloos geraadpleegd worden in de leeszaal, of je kan reproducties van stukken bestellen.

Mag iedereen mijn archief raadplegen?

JA, in principe is archief dat naar het Rijksarchief is overgebracht openbaar en mogen onderzoekers en andere belangstellenden de documenten raadplegen in het kader van hun onderzoek.

MAAR bij elke raadpleging moeten de beperkingen gerespecteerd worden die de wet oplegt inzake openbaarheid van bestuur, bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en classificatie. Bovendien is het mogelijk dat documenten niet ter beschikking gesteld kunnen worden omdat het geïnventariseerd wordt of kwetsbaar is, of wanneer er een gebruikerskopie van gemaakt is.

Kan het Rijksarchief overgebrachte archieven nog vernietigen?

JA, maar niet zonder voorafgaande toestemming van de administratie die de archieven heeft

overgebracht. In de praktijk gebeurt dit slechts zelden.

Wat doen wij met de archieven?

De archieven worden bewaard in archiefbewaarplaatsen die aan strenge eisen inzake temperatuur, luchtvochtigheid en brand- en waterbeveiliging beantwoorden. Medewerkers van het Rijksarchief vormen de overbrengingslijsten om tot inventarissen die in papieren vorm en/of online ter beschikking gesteld worden. De archieven kunnen door onderzoekers en rechts- en bewijszoekende burgers geraadpleegd worden, mits inachtneming van de regelgeving inzake privacy. De archieven kunnen ook gebruikt worden bij de organisatie van tentoonstellingen of de uitgave van publicaties.

Vraag of opmerking?

Contacteer ons.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement