Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Wetgeving

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Hier vind je de wetgeving op het gebied van archiefbeheer en aanverwante domeinen, die in België van toepassing is.

Op Europees niveau

 • Richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Publicatieblad van de Europese Unie, 17.5.2019).
 • Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (Publicatieblad van de Europese Unie, 28.5.2014).
 • Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (Publicatieblad van de Europese Unie, 28.8.2014).
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Publicatieblad van de Europese Unie, 4.5.2016).
 • Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (Publicatieblad van de Europese Unie, 26.6.2019).
 • Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie  (Publicatieblad van de Europese Unie, 19.12.2019).
 • Aanbeveling R(2000)13 van het Comité van Ministers aan de lidstaten, aangenomen op 13 juli 2000, over een Europees beleid inzake de toegang tot archieven.

Op federaal niveau

 • Artikel 32, Grondwet.
 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.8.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009)
 • Koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de archiefwet van 24 juni 1955: koninklijk besluit over het archieftoezichtkoninklijk besluit over de overbrenging van archief (Belgisch Staatsblad, 23.9.2010).
 • Koninklijk besluit van 16 september 2011 tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde archiefstukken (Belgisch Staatsblad, 30.9. 2011).
 • Ministerieel besluit van 12 december 2016 tot gedeeltelijke uitvoering van artikel  6 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 21.12.2016).
 • Wet van 15 december 2013 houdende invoeging van Boek XII, « Recht van de elektronische economie », in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad, 14.1.2014).
 • Wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII “Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad, 28.9.2016).
 • Koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vaststelling van de referentienummers voor normen inzake de gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst (Belgisch Staatsblad, 16.4.2019).
 • Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad, 30.6.1994).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Boek XI, Titel 5 Wetboek economisch recht inzake auteursrecht en naburige rechten ingevoegd bij wet van 19 april 2014 (Belgisch Staatsblad, 12.6.2014) en gewijzigd bij wet van 19 juni 2022 tot omzetting van Richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Belgisch Staatsblad, 1.8.2022).
 • Wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Belgisch Staatsblad, 3.6.2016).
 • Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Belgisch Staatsblad, 18.12.1998).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Op het niveau van de gemeenschappen en gewesten

Vlaamse overheid

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.08.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.05.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Belgisch Staatsblad, 19 december 2018) en uitvoeringsbesluiten.
 • Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (Belgisch Staatsblad, 14 maart 2003).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 05.09.2018).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Zie Federale-Vlaamse bevoegdheidsverdeling over het openbaar archiefwezen in Vlaanderen.

Waals Gewest

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.08.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven (Belgisch Staatsblad, 20.12.2001).
 • Decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad, 28.6.1995).
 • Decreet van 16 maart 2006 tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek inzake het recht van toegang van het publiek tot milieu-informatie (Belgisch Staatsblad, 6.4.2006).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Gezamenlijk decreet van 19 juli 2017 van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (« Open Data ») (Belgisch Staatsblad, 13.9.2017).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.8.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Ordonnantie van 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad, 26.3.2009).
 • Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad, 17.5.2019).
 • Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (Belgisch Staatsblad, 7.6.2019).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Ordonnantie van 29 oktober 2020 tot toepassing van de uitzonderingen voorzien door artikel 23 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Belgisch Staatsblad, 23.11.2020).
 • Ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Belgisch Staatsblad, 10.11.2016).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.08.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Decreet van 7 december 2023 houdende beheer en bewaring van openbare archieven in de Franse Gemeenschap (Belgisch Staatsblad, 7.2.2024).
 • Decreet van 25 mei 2023 betreffende de bewaring en de waardering van archieven van erfgoedbelang (Belgisch Staatsblad, 4.8.2023).
 • Decreet van 7 september 2023 betreffende de vrijwaring van het immaterieel cultureel erfgoed (Belgisch Staatsblad, 19.1.2024).
 • Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad, 31.12.1994).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Gezamenlijk decreet van 19 juli 2017 van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vastelling van een open gegevensbeleid ( « Open Data ») (Belgisch Staatsblad 7.8.2017).
 • Decreet van 14 december 2022 betreffende open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Belgisch Staatsblad, 17.2.2023).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Duitstalige Gemeenschap

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.08.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten (Belgisch Staatsblad, 29.12.1995).
 • Decreet van 15 oktober 2018 betreffende de niet-openbare en openbare elektronische communicatie van de overheden van het Duitse taalgebied (Belgisch Staatsblad, 16.11.2018).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Decreet van 18 december 2006 inzake het hergebruik van overheidsdocumenten (Belgisch Staatsblad, 15.3.2007).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.8.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.8.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (Belgisch Staatsblad, 7.6.2019).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Gezamenlijk decreet van 19 juli 2017 van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (« Open Data ») (Belgisch Staatsblad, 13.9.2017).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC / COCOM)

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.08.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009) en uitvoeringsbesluiten [voor archieven van vóór de regionalisering van de bevoegdheid].
 • Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (Belgisch Staatsblad, 7.6.2019).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).

Op het niveau van de provincies en het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.8.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009)
 • Koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de archiefwet van 24 juni 1955: koninklijk besluit over het archieftoezicht - koninklijk besluit over de overbrenging van archief (Belgisch Staatsblad, 23.9.2010).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 05.09.2018).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).
   

Vlaams Gewest

 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Belgisch Staatsblad, 19.12.2018) en uitvoeringsbesluiten.

Waals Gewest

 • Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten (Belgisch Staatsblad, 19.12.1997).
 • Decreet van 16 maart 2006 tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek inzake het recht van toegang van het publiek tot milieu-informatie (Belgisch Staatsblad, 06.4.2006).
 • Gezamenlijk decreet van 19 juli 2017 van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (« Open Data ») (Belgisch Staatsblad, 13.9.2017).

Op lokaal niveau

 • Archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad, 12.8.1955) gewijzigd door de artikelen 126 tot 132 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 19.5.2009).
 • Koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de archiefwet van 24 juni 1955: koninklijk besluit over het archieftoezichtkoninklijk besluit over de overbrenging van archief (Belgisch Staatsblad, 23.9.2010).
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming juncto wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 5.9.2018).
 • Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Belgisch Staatsblad, 7.5.1999).
   

Vlaams Gewest

 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 (Belgisch Staatsblad,19.12.2018) en uitvoeringsbesluiten.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Artikel 132 Nieuwe gemeentewet (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van 24 juni 1988 (Belgisch Staatsblad, 3.9.1988).
 • Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (Belgisch Staatsblad, 7.6.2019).
 • Ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Belgisch Staatsblad, 10.11.2016).

Waals Gewest

 • Artikel L1123-28 Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004 (Belgisch Staatsblad, 12.08.2004).
 • Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten (Belgisch Staatsblad, 19.12.1997) – gecodificeerd in de art. L3211-1 –  L3231-9 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie.
 • Decreet van 7 maart 2001 betreffende de openbaarheid van bestuur in de Waalse intercommunales (Belgisch Staatsblad, 20.03.2001) – gecodificeerd in de art. L1561-1 – L1561-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie.
 • Decreet van 16 maart 2006 tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek inzake het recht van toegang van het publiek tot milieu-informatie (Belgisch Staatsblad, 06.04.2006).
 • Gezamenlijk decreet van 19 juli 2017 van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (« Open Data ») (Belgisch Staatsblad, 13.9.2017).

Duitstalige Gemeenschap

 • Gemeentedecreet van 23 april 2018 (Belgisch Staatsblad, 8.6.2018).

Notarissen

 • Artikel 62 wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Bulletin 258, n° 2440; Pasinomie).
 • Artikel 37 wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Belgisch Staatsblad, 01.10.1999).

 

De actualiteit en volledigheid van deze lijst zijn enkel gegarandeerd voor het federale niveau.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement