Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe archiefhulpmiddelen voor de lokale besturen in Wallonië

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/02/2021 - Archiefbeheer - Publicaties - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Aarlen

Het Rijksarchief blijft aandacht hebben voor de toestand van archieven bij lokale besturen. Vanuit het project Lokaal archief Wallonië, een product van deze bezorgdheid, werden de voorbije periode weer heel wat nieuwe hulpmiddelen gelanceerd: van een herziene selectielijst voor gemeentearchief tot tal van nieuwe inventarissen.

De herziene versie van de selectielijst voor gemeentearchief (Archives produites par les communes wallonnes, excepté les communes de la Communauté germanophone. Tableau de tri 2019, version actualisé en décembre 2020) werd gepubliceerd in 2019. In 2020 volgde nog een lichte aanpassing naar aanleiding van een besluit van de Waalse regering van 16 juli 2020 waarmee de bewaartermijn van boekhoudkundige stukken werd teruggebracht van 30 naar minimum 10 jaar, wat overeenstemt met de duur van administratief nut die in voege is in Vlaanderen en Brussel. Het Rijksarchief speelde een rol in deze beslissing en in het opstellen van de omzendbrief van het Waals Gewest in dit verband. De omzendbrief herinnert er trouwens aan dat voor elke archiefvernietiging vooraf de toelating van het Rijksarchief nodig is. Ook in een omzendbrief van 15 december 2020 werd herinnerd aan de toestemming van het Rijksarchief voor het vernietigen van het gemeentelijk strafregister. Heel wat gemeenten maken gebruik van deze richtlijnen om over te gaan tot vernietiging van documenten en zo opslagruimte te winnen.   

Naast toestemmingen voor het vernietigen van archief verleent het Rijksarchief aan de lokale besturen ook advies en aanbevelingen. Hiertoe werd een brochure met praktische raadgevingen uitgegeven, zowel op papier als digitaal beschikbaar. De brochure beschrijft de voornaamste aspecten van de hele cyclus van archiefbeheer.  

Het Rijksarchief heeft tot slot ook de opdracht om onder zeer strikte voorwaarden archief van lokale overheden op te nemen. In dat verband werd – alweer tien jaar geleden – het project Lokaal archief Wallonië opgezet. Meer dan 120 plaatselijke besturen (voornamelijk gemeenten, maar ook een aantal OCMW’s) hebben reeds een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zo verbinden ze zich ertoe om de kosten voor het maken van inventarissen op zich te nemen. In 2020 werden in dit kader meer dan 250 werkdagen gepresteerd bij partnerbesturen. Archivarissen die instaan voor het project hebben er archiefoverbrengingen voorbereid, vernietigingslijsten opgemaakt en het personeel opgeleid. Er werden 25 nieuwe inventarissen gepubliceerd voor gemeenten uit alle Waalse provincies. En tientallen andere staan nog op stapel… 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement