Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van hoven en rechtbanken

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Hoven en rechtbanken zetelend in strafzaken

 • Politierechtbank
 • Correctionele rechtbank
 • Jeugdrechtbank
 • Hof van Assisen
 • Hof van Beroep (correctionele kamers en jeugdkamers)
 • Parket van de Procureur des Konings
 • Parket-Generaal

Algemene regel

 • Jonger dan 100 jaar: toestemming vragen van de bevoegde procureur-generaal
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Art. 43 van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkge­stelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd (B.S., 27 december 2019; inwerkingtreding 1 januari 2020)
 • Alle bepalingen in verband met de machtiging tot inzage van het dossier of tot het bekomen van een afschrift ervan werden recent samengebracht in een nieuw hoofdstuk IIIbis van het Wetboek van Strafvordering – eerste boek, meer bepaald in het zeer uitgebreid artikel 21bis Sv. De algemene regel is dat de beslissing over het verlenen van inzage van het dossier of het verkrijgen van een afschrift ervan wordt genomen door het openbaar ministerie, zelfs tijdens het gerechtelijk onderzoek. De uitzonderingen op deze regel staan beschreven in artikel 21bis Sv.
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Art. 10 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en Art. 207 van de wet van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Bijzondere regel: Jeugdrechtbank (strafzaken)

 • Voor het raadplegen van subdossiers over de persoonlijkheid of het milieu van de vervolgde is eveneens uitdrukkelijke toestemming vereist van een parketmagistraat
Wettelijk kader
 • Art. 55 van de Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
 • Art. 433bis van het Strafwetboek

Hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken

 • Vredegerecht
 • Burgerlijke rechtbank
 • Familierechtbank
 • Handelsrechtbank (sinds 1 november 2018: Ondernemingsrechtbank)
 • Arbeidsrechtbank
 • Arbeidshof
 • Hof van Beroep (burgerlijke kamers)
 • Rechtbanken oorlogsschade en hoven oorlogsschade

Algemene regel

 • Jonger dan 30 jaar: toestemming vragen van de hoofdgriffier van de betrokken rechtbank
 • Ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen aan de algemeen rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Art. 1380 van het Gerechtelijk Wetboek
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Bijzondere regels

 • Openbare documenten die vrij raadpleegbaar zijn
  • De (algemene) rol van hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken
  • Het handelsregister
 • Jeugdzaken: Jeugdrechtbank (sinds 1 september 2014 : Familierechtbank) en Hof van beroep, jeugdkamers (sinds 1 september 2014: familiekamers)
  • Jonger dan 100 jaar: toestemming vragen van de procureur-generaal of de procureur des Konings  
  • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Art. 63 van de Wet betreffende de jeugdbescherming
 • Art. 433bis van het Strafwetboek

Militaire rechtscolleges

 • Jonger dan 100 jaar: toestemming vragen van het College van procureurs-generaal
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
 • Meer info
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement