Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het dienstplichtarchief van Luik gepubliceerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/03/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Het dienstplichtarchief van de stad Luik uit de periode 1780-1890 bevat lijsten met geboortedata, registers van de mannen die werden opgeroepen voor dienstplicht per lottrekking, registers van mannen die uitstel van dienstplicht verkregen, enz. Dankzij een nieuwe inventaris is dit dienstplichtarchief voortaan toegankelijk voor onderzoek.

Het Rijksarchief te Luik bewaart het dienstplichtarchief van verschillende Luikse gemeenten, waaronder ook dat van de stad Luik. In het archief zijn zeven soorten registers uit de periode 1780-1890 terug te vinden:

 • Lijsten waarin alle mannen staan opgetekend die in de stad geboren zijn.
   
 • Registers van de mannen die werden opgeroepen om deel te namen aan een lottrekking die bepaalde wie dienstplicht moest vervullen. Deze lijsten werden aangelegd door het stadsbestuur om de lichting van het daaropvolgende jaar vast te leggen. De registers bevatten de namen van alle mannen met de Belgische nationaliteit die de leeftijd hadden bereikt waarop ze dienstplicht moesten vervullen. Tot de inwerkingtreding van een wet uit 1847 waren de gehuwde mannen vrijgesteld van dienstplicht. Tot 1870 gebeurden de registraties in de gemeente waar de betrokkene was ingeschreven, nadien was dat in de gemeente waar de vader (of voogd) zijn domicilie had.
   
 • Het archief bevat ook controlelijsten waarmee de dienstplichtigen werden overgedragen aan de militaire overheid (namenlijsten van de mannen van de gemeente die zich hadden aangemeld bij de gouverneur).
   
 • De registers met de mannen die uitstel hadden verkregen werden opgemaakt door de arrondissementscommissaris. Hij baseerde zich daarvoor op lijsten die door de provinciegouverneur werden opgesteld en overgemaakt aan de burgemeester, die ze op zijn beurt bij de inschrijvingsregisters voegde. De registers met het uitstel kwamen in voege vanaf 1871.
   
 • Bleven ook bewaard:  een paar registers met “verlofgangers”, vrijwilligers, reservisten, ...

Het archief is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Luik.

Inventaris

De inventaris verscheen enkel in digitale versie (via de webshop).

MALHERBE Franck, Inventaire des archives de la Ville de Liège : Série Milice (1780-1890), reeks Inventarissen Rijksarchief te Luik nr. 139, publ. nr. 5574, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016. Gratis beschikbaar.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement