Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van federale overheidsdiensten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Algemene regel

 • Jonger dan 30 jaar : toestemming vragen aan de betrokken dienst.
 • Ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens : toestemming vragen van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn afgevaardigde en een onderzoeksverklaring ondertekenen.
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen : vrij raadpleegbaar.
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Wet van 11 april 1994 inzake de openbaarheid van bestuur
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Bijzondere regels

Registratiekantoren

Opmerkingen: Sinds 1 mei 2018 zijn de Hypotheekkantoren en de Registratiekantoren één enkel Kantoor Rechtszekerheid geworden, dat valt onder de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Vlaanderen
  • Ouder dan 30 jaar en jonger dan 100 jaar:
   • zowel de betrokken partijen of hun rechthebbenden als derden hebben voor een afschrift of uittreksel de toestemming nodig van de ontvanger van het Kantoor Rechtszekerheid waarvan de archieven afkomstig zijn; de bevoegdheid om afschriften uit te reiken komt nog uitsluitend toe aan de administratie (in dit geval dus het Kantoor Rechtszekerheid); de vrederechter heeft hierover geen rechtsmacht meer.
  • ​Ouder dan 100 jaar : vrij raadpleegbaar.
 • Wallonië en Brussel
  • Ouder dan 30 jaar en jonger dan 100 jaar:
   • de betrokken partijen of hun rechthebbenden hebben voor een afschrift of uittreksel de toestemming nodig van de ontvanger van het Kantoor Rechtszekerheid waarvan de archieven afkomstig zijn.
   • alle anderen moeten de toestemming vragen van de ontvanger van het Kantoor Rechtszekerheid en van de vrederechter van het kanton waarin het betrokken kantoor zetelt.
  • Ouder dan 100 jaar : vrij raadpleegbaar.
Wettelijk kader
 • Vlaanderen: Art. 3.20.0.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
 • Wallonië en Brussel: Art. 143 van het Wetboek Successierechten
 • Art. 236 van het Wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten
 

Hypotheekkantoren

Opmerking: Sinds 1 mei 2018 zijn de Hypotheekkantoren en de Registratiekantoren één enkel Kantoor Rechtszekerheid geworden, dat valt onder de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Art. 127 van de hypotheekwet
 

Kadaster

Opmerking: Op 1 januari 2015 werd het Kadaster de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de betrokken directeur van het kadaster.
 • Ouder dan 30 jaar  en zonder wettelijke beperkingen : vrij raadpleegbaar.
Wettelijk kader
 • Art. 504 van het Wetboek inkomstenbelasting
 • Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels
 

BTW-kantoren, kantoren directe belastingen en belasting op kapitaal

 • Ouder dan 30 jaar en jonger dan 100 jaar:
  • Iedereen heeft het recht zijn eigen dossier in te zien.
  • Voor alle andere aanvragen is toestemming van de ontvanger vereist.
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar.
Wettelijk kader
 • Art. 60-63 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
 

Aankoopcomités

Akten : minuten - geregistreerde uitgiften

 • Akten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar.
 • Akten jonger dan 100 jaar mogen enkel worden geraadpleegd en/of gekopieerd door onmiddellijk belanghebbende personen, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden of door personen die handelen in naam van belanghebbende partijen, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden zoals notarissen. Derden die toegang willen tot de akten jonger dan 100 jaar, dienen toestemming te vragen aan de administrateur Patrimoniumdiensten. Zij kunnen hiertoe een gemotiveerd verzoek richten, per brief (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Administratie Patrimoniumdiensten, Koning Albert II-laan 33 bus 56, 1030 Brussel) of per e-mail, aan de administrateur Patrimoniumdiensten.

Repertoria

 • Repertoria ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar.
 • Repertoria jonger dan 100 jaar zijn enkel toegankelijk mits toestemming van de administrateur Patrimoniumdiensten. Hiertoe kan een gemotiveerd verzoek gericht worden, per brief (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Administratie Patrimoniumdiensten, Koning Albert II-laan 33 bus 56, 1030 Brussel) of per e-mail, aan de administrateur Patrimoniumdiensten.

Andere bestanddelen (hoofdzakelijk dossiers)

 • Dossiers inzake nog bestaande militaire domeinen en installaties, en nog bestaande installaties voor energievoorzieningen zijn in geen geval raadpleegbaar omwille van veiligheidsredenen.
 • Andere dossiers, ouder dan 100 jaar, zijn vrij raadpleegbaar.
 • Dossiers jonger dan 100 jaar en ouder dan 30 jaar, kunnen worden geraadpleegd met toestemming van de algemeen rijksarchivaris of zijn afgevaardigde. De aanvrager vult daartoe een onderzoeksverklaring in en ondertekent die. Dossiers jonger dan 30 jaar zijn enkel toegankelijk mits toestemming van de administrateur Patrimoniumdiensten. Hiertoe kan een gemotiveerd verzoek gericht worden, per brief (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Administratie Patrimoniumdiensten, Koning Albert II-laan 33 bus 56, 1030 Brussel) of per e-mail, aan de administrateur Patrimoniumdiensten. 
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement