Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe archiefselectielijst voor de Waalse gemeenten: een welgekomen werkinstrument

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/08/2019 - Archiefbeheer - Publicaties

De Waalse gemeentebesturen krijgen een langverwachte nieuwe archiefselectielijst ter beschikking. Het gaat om een inhoudelijke en vormelijke herziening en aanpassing van een oudere selectielijst die sinds 2005 niet meer herwerkt was. Ook aan Vlaamse zijde is een geactualiseerde versie van de archiefselectielijst voor gemeentearchief beschikbaar, goedgekeurd op 1 juni 2019.

Omdat niet alle documenten die door een administratie worden gevormd op middellange en lange termijn even belangrijk zijn en omdat de bewaring ervan tot problemen kan leiden op het vlak van archiefbeheer, is het nodig om de archieven op regelmatige basis te selecteren en de te bewaren stukken af te zonderen van de te vernietigen stukken. Hiervoor kunnen gemeentebesturen teruggrijpen naar archiefselectielijsten.   

De Waalse gemeentebesturen kunnen voortaan gebruik maken van een nieuwe archiefselectielijst. Het gaat om een inhoudelijke en vormelijke herziening en aanpassing van een oudere selectielijst die sinds 2005 niet meer herwerkt was. Wat de vorm betreft, worden de verschillende reeksen van documenten die door een gemeentebestuur beheerd worden nu voorgesteld in tabelvorm. Per reeks werd ook een code toegevoegd. De structuur van de archiefselectielijst werd ten gronde herzien. Aangezien de gemeenten geen homogene administratieve structuur kennen, werd geopteerd voor een functionele selectielijst, niet gebaseerd op organigrammen, maar op de domeinen waarin de gemeenten actief zijn. In een aantal gevallen werden de bewaartermijnen en de selectieregels herzien. De archiefselectielijst werd ook uitgebreid tot andere gemeentelijke en paragemeentelijke structuren zoals vzw’s, autonome besturen, scholen en kinderdagverblijven.   

Binnenkort zullen de gemeentebesturen in de verschillende vestigingen van het Rijksarchief in Wallonië presentaties van de nieuwe selectielijst kunnen bijwonen. Meer informatie over deze infomomenten volgt.

Update archiefselectielijst Vlaamse gemeenten

Ook aan Vlaamse zijde is een geactualiseerde versie van de archiefselectielijst voor gemeentearchief beschikbaar, goedgekeurd op 1 juni 2019. Nieuw in deze versie zijn de hoofdstukken Stedenbouw en Volksgezondheid. Daarnaast werden 190 eerder gepubliceerde selectiecriteria herzien, naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en opmerkingen van gebruikers.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement