Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een hulpinstrument voor archieven van kerkfabrieken en parochies in Wallonië

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/12/2012 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Namen - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve - Rijksarchief te Aarlen

Het Rijksarchief publiceerde in 2012 een dossier met praktische raadgevingen voor het beheer van de archieven van kerkfabrieken en van parochies in Wallonië. Kerkfabrieken zijn openbare instellingen en de documenten die ze aanmaken en bewaren vallen onder het toezicht van het Rijksarchief (archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd door de wet van 6 mei 2009 en aangevuld door de koninklijke besluiten van 18 augustus 2009). Parochies daarentegen zijn privéorganisaties die hun archief aan het Rijksarchief kunnen schenken of in bewaring geven.

Op tal van plaatsen wordt het voortbestaan van de archieven van kerkfabrieken en parochies bedreigd door de daling van het aantal priesters en de daarmee samenhangende verwaarlozing van de pastorieën. In het Waals Gewest werd in sommige gevallen het archief per dekenij samengebracht op één plaats, waar het vaak in slechte omstandigheden wordt bewaard. De huidige lekenverantwoordelijken van kerkfabrieken en parochies zijn veelal vrijwilligers die geen enkele kennis hebben van archiefbeheer. Het Rijksarchief, en met name de Operationele Directie Rijksarchieven in Wallonië, heeft dan ook een dossier opgesteld om deze plaatselijke verantwoordelijken te sensibiliseren voor het correcte beheer van hun archief, dat vaak een grote historische waarde heeft.

Het dossier bestaat uit tien infobladen (in het Frans) met een reeks praktische raadgevingen om de verantwoordelijken van kerkfabrieken en parochies te helpen het beheer van zowel hun dynamisch als hun permanent te bewaren archief te optimaliseren.

In eenvoudige bewoordingen en met duidelijke voorbeelden worden diverse aspecten van het archiefbeheer uiteengezet, zoals het statuut van het archief, de wettelijke verplichtingen, de belangrijkste ordenings- en inventariseringsprincipes, de selectieregels, het ordeningsplan, de materiële bewaring, de acties die moeten worden ondernomen bij rampen, aspecten rond veiligheid en communicatie, het beheer van elektronisch archief.

De dossiers worden verspreid bij de kerkfabrieken en parochies van de bisdommen in het Waals Gewest (Luik, Namen, Doornik en het vicariaat Waals-Brabant van het aartsbisdom Mechelen-Brussel), evenals onder de diocesane overheden en de regionale overheden, gemeenten en provincies die voogdij uitoefenen over de kerkfabrieken.

Kerkfabrieken en parochies die hun archief wensen over te brengen naar het Rijksarchief waaronder ze ressorteren, kunnen hier de contactgegevens van de verschillende rijksarchieven opzoeken.

Klik hier om de 10 infobladen van “Les archives des fabriques d’église et des paroisses. Conseils pratiques” te downloaden

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement