Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief is vertegenwoordigd in het beheerscomité van de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/06/2023 - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

De Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) is een centrale databank waarin alle akten van de burgerlijke stand voortaan worden bewaard en beheerd. Deze centrale databank komt in de plaats van de lokale registers die voorheen per gemeente/consulaat werden bijgehouden. Met de DABS wordt de overstap gemaakt naar gestandaardiseerde, gedocumenteerde en uniforme akten.

De data in de DABS worden aangeleverd en gebruikt door de gemeenten (ambtenaren van de burgerlijke stand en de door hen gemachtigde beambten, die grondwettelijk bevoegd zijn voor de opmaak van de akten van de burgerlijke stand en het houden van de registers); door de consulaten (consulaire ambtenaren, die enkele bevoegdheden hebben inzake de burgerlijke stand) en, eerder uitzonderlijk, door de officieren aangeduid door de minister van Defensie of door de hiertoe gedelegeerde autoriteit die in welbepaalde gevallen overlijdensakten mag opstellen.

Daarnaast stromen vanuit de rechtbanken en de FOD Justitie bepaalde gegevens door naar de DABS. Sommige van deze gegevens worden automatisch verwerkt door de DABS (echtscheidingen, naamswijzigingen, enz.). Andere worden dan weer doorgestuurd naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand (verbeteringsvonnissen, afstammingsbetwistingen, adoptiebeslissingen, enz.).

De communicatie gebeurt aan de hand van webservices: vanuit de client applicaties van de gemeenten, consulaten en van de diensten van de FOD Justitie worden gegevens verstuurd naar en opgevraagd vanuit de DABS (akten aanmaken/consulteren/migreren, afschriften en uittreksels genereren, enz.).

De DABS wordt aangestuurd door een Beheerscomité DABS. Dat staat in voor de inrichting en het beheer van de DABS en bepaalt de noodzakelijke maatregelen om de onveranderlijkheid, de vertrouwelijkheid en de bewaring van de akten van de burgerlijke stand in de databank te waarborgen. Dit beheerscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheden, van de Federale Overheidsdienst Justitie, van het College van het openbaar ministerie, van het College van de hoven en rechtbanken, van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van het Rijksarchief.

Een ministerieel besluit van 30 maart 2023 benoemt de leden van het Beheerscomité DABS. Doordat het Rijksarchief is vertegenwoordigd in dit comité, zorgt het mee voor de goede bewaring van de belangrijke gegevens die in de akten van de burgerlijke stand vervat zitten.

  

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement