Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vraag van de maand: Kan ik als genealoog notarisakten raadplegen?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/01/2018 - Onderzoek

Notarisakten worden niet louter opgevraagd als bewijsstuk. Genealogen kunnen via onder meer notarisakten hun stamboom uitbouwen tot een familiegeschiedenis met een rijke historische context. Lees meer over de raadplegingsvoorwaarden en de onderzoeksmogelijkheden van notariaatsarchief.

Notarissen moeten volgens de wet op het notarisambt (Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt) hun minuten en repertoria na 75 jaar overdragen aan het Rijksarchief. Alvorens ze hun definitieve plaats krijgen, worden deze notariaatsarchieven eerst gereinigd en geïnventariseerd. 

De raadplegingsvoorwaarden

Notarisakten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Zijn de akten jonger dan 100, dan zijn ze vrij toegankelijk voor de bewaargevende notaris, diens rechtsopvolger of een gemachtigd personeelslid van het notariskantoor.

Andere personen kunnen de akten van een notaris raadplegen indien ze een schriftelijke verklaring van een notaris (hoeft niet noodzakelijk de voormalige houder van de minuten of zijn opvolger te zijn) kunnen voorleggen waarin wordt geattesteerd dat de betrokkene de onmiddellijk belanghebbende persoon, een erfgenaam of rechtsverkrijgende is voor de in de toelating opgegeven akte. Opgelet: enkel de akte(n) die in de toestemming worden opgesomd, mogen worden ingezien.

Onderzoeksmogelijkheden

Notarisakten worden niet louter opgevraagd als bewijsstuk. De akten handelen over testamenten, verkoopovereenkomsten, leningen, getuigenissen, huwelijkscontracten, boedelinventarissen, leercontracten, enz. Wie deze akten leest, komt direct in aanraking met de leefomgeving, de bezittingen en familierelaties van onze voorouders. Je ziet als het ware een wereld van enkele eeuwen geleden tot leven komen… Genealogen kunnen op die manier hun stamboom uitbouwen tot een echte familiegeschiedenis!

De meeste notariaatsarchieven zijn enkel formeel beschreven (naam van de notaris, data van de akten). Dat betekent dat de akten niet in detail doorzoekbaar zijn (op bv. plaats- en familienamen). Vrijwilligersprojecten zoals Notarius proberen met de hulp van vrijwilligers deze – bijzonder rijke archieven – nader te ontsluiten.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement