Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vernieuwde selectielijst voor de archieven van de lokale politie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/08/2017 - Archiefbeheer

Op de website van het Rijksarchief is een geactualiseerde versie van de selectielijst voor de archieven van de lokale politie beschikbaar. De vernieuwde selectielijst kwam tot stand dankzij de input en medewerking van tal van politiemedewerkers, en dankzij de gewaardeerde steun van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, die ook instond voor de officiële goedkeuring ervan.

De selectielijst voor de archieven van de lokale politie is beter bekend als “de PLP 40”, verwijzend naar de ‘Ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de Lokale Politie: archiefselectielijst en bewaartermijnen’, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2006. Met de update van de PLP 40 komt het Rijksarchief tegemoet aan enkele veel gehoorde opmerkingen vanwege de medewerkers van de lokale politie.

Wat zijn de nieuwigheden?

 1. De herwerkte selectielijst bevat enkel nog de actuele reeksen van de lokale politie. Reeksen die niet meer worden aangemaakt omdat de lokale politie de taken niet meer uitvoert, of omdat de politie de documenten in kwestie niet langer fysiek ontvangt, maar enkel raadpleegt (bijvoorbeeld op PolDoc), zijn gegroepeerd in een aparte bijlage. Het is uiteraard nodig om deze reeksen nog steeds te vermelden omdat ze nog aangetroffen kunnen worden in de statische archieven van de politiezones. In de praktijk is de bewaartermijn van deze reeksen veelal verstreken (en kunnen de documenten m.a.w. vernietigd en/of naar een archiefbewaarplaats overgebracht worden). Aangezien de PLP-nummering in veel zones als basis van het klassement wordt gebruikt, werd de oorspronkelijke nummering behouden.

 2. Om het volume van de afschriften van PV's op papieren dragers drastisch terug te dringen wordt in de herwerkte selectielijst op systematische wijze een onderscheid gemaakt tussen de originele pv’s en de afschriften:
  - Indien het papieren origineel werd overgemaakt aan het parket volstaat het om een digitale versie van dit pv, d.w.z. een scan van het getekende pv en van de bijlagen, gedurende de voorziene termijn te bewaren. Papieren kopieën mogen vernietigd worden indien er een scan van het getekende pv en van de bijlagen wordt bewaard (zie pv’s op p. 51-55).
  - Papieren originelen die niet werden overgemaakt aan het parket dienen bewaard te worden gedurende de bewaartermijn opgegeven in de selectielijst. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits toestemming van het parket (zie inleiding, p. 7-8 en p. 49).

 3. Indien de bewaartermijn een wettelijke basis heeft, wordt dit in de herwerkte selectielijst ook expliciet vermeld in de kolom ‘Opmerkingen’. Tevens werden een aantal bewaartermijnen verkort, bijvoorbeeld:
  - Gas-pv’s: 2 jaar i.p.v. 10 jaar [LP146]
  - Processen-verbaal inzake gewone verkeersovertredingen: 2 jaar i.p.v. 5 jaar [LP150]
  - Dossiers inzake klachten of meldingen omtrent een politieoptreden (dossiers van de dienst Intern Toezicht): 10 jaar i.p.v. 20 jaar [LP052]

Lees meer 

Update pagina: 02/03/2023

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement