Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het Parket van de procureur des Konings te Charleroi, 1878-2000

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/06/2012 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

In 2012 verscheen de inventaris van de archieven van het Parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi. De archieven bieden onder meer interessante pistes voor wie onderzoek doet naar jeugddelinquentie in de jaren 1970 tot 1990.

De inventaris is het resultaat van een campagne om het archief van het Parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van Eerste Aanleg van Charleroi naar het Rijksarchief over te brengen. In samenwerking met het Parket en de archiefploeg van de FOD Justitie werden de dossiers in de lokalen van het justitiepaleis van Charleroi aan een systematische selectie onderworpen.

Het oudste document van deze inventaris dateert uit 1878, maar het merendeel van het 19de-eeuws archief van het Parket van Charleroi is verloren gegaan.

De documenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgesteld, hebben duidelijk niet dezelfde aandacht gekregen als deze van het Parket van Bergen uit dezelfde periode. Voor de periode van de Tweede Wereldoorlog bleef in Charleroi enkel het register met minnelijke schikkingen inzake ravitaillering uit de jaren 1940 en 1941 bewaard, evenals de notitieregisters en de registers van strafuitvoering.

Voor onderzoek over de meer recente geschiedenis bieden de door het Parket overgedragen dossiers interessante pistes voor bijvoorbeeld de studie van de jeugddelinquentie in de jaren 1970 tot 1990.

De dossiers uit het interbellum die in 1964 ongeordend werden overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen en daarna enigszins verwaarloosd werden, werden inmiddels ook geselecteerd en geordend. Zo konden ook de dossiers over het sekwester van Duitse goederen na de Eerste Wereldoorlog een plaatsje krijgen in deze inventaris.

Raadpleging

Enkel het archief ouder dan 100 jaar is vrij raadpleegbaar: raadpleging en reproductie van jongere documenten moet schriftelijk worden aangevraagd en gemotiveerd bij de algemeen rijksarchivaris of zijn gemachtigde (in dit geval het diensthoofd van het Rijksarchief te Bergen). Bij de aanvraag moet ook de uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de procureur-generaal van het Hof van Beroep te Bergen worden gevoegd.

Inventaris

De inventaris is gratis te downloaden via de webshop. In papieren vorm is de inventaris te koop in het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement