Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Tiense archieven keren terug naar het Rijksarchief Leuven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/02/2023 - Inventarisatie - Aanwinsten - Rijksarchief te Leuven

Begin 2023 keerde een groot deel van het archief terug dat dertig jaar geleden in bruikleen werd gegeven aan de stad Tienen. Het gaat om het archief van de stadsschepenbank van Tienen, van de schepenbanken van de huidige Tiense deelgemeenten Vissenaken, Kumtich, Hakendover en Goetsenhoven, en van een aantal religieuze instituten waarvan de abdij van Maagdendaal in Oplinter de belangrijkste is.

De archieven in kwestie vertrokken in 1992 vanuit het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Brabant was op dat moment nog een unitaire provincie, waarvan de archieven centraal bewaard werden. Het Rijksarchief Leuven bestond op dat moment nog niet.

Het archief is intussen mooi in de rekken geplaatst in het Rijksarchief Leuven. Het wordt de komende tijd nog verder gecontroleerd en de oude beschrijvingen worden indien nodig aangepast. Het streefdoel is om de inventarissen van alle teruggekeerde bestanden binnen enkele maanden online te hebben. Een volledig nieuwe inventaris van het oude stadsarchief van Tienen is voor de middellange termijn.

Op 9 juni 1635 werd Tienen door een coalitie van Franse en Staatse troepen (het Staatse leger was het leger van de Verenigde Provinciën) ingenomen. De stad werd geplunderd en werd bijna volledig door brand verwoest. De tol voor de inwoners was loodzwaar. En ook de archieven gingen in vlammen op. Bijzonder veel informatie over het verleden van Tienen was voorgoed verloren.

Zo komt het dat, op een deel van de stadsrekeningen na, alle belangrijke archiefreeksen (de woensdagse en vrijdagse rollen, de wettelijke passeringen – ook schepenkennissen of schepenboeken genoemd – en de resolutieboeken) pas in 1635 starten of volledig verdwenen zijn, zoals het geval is voor de charters.

De rentmeester formuleerde het als volgt op een rekening uit 1635 (RA Leuven, Archief van de schepenbank van de stad Tienen, nr. 4687):

"Rekeninghe Eemont Goossens sone Joris van allen synen Ontfanck ende uytgheven die hy als Rentmeester der Stadt thienen heeft gehadt tsedert den 9 Junii 1635 tot den lesten september 1635 daer naer midts dien dat den Rendants prothocollen quitantien ende ordonantien syn inde fuerie ende pillaygie van thienen syn verbrant soe dat den Rendant van den voorgaenden tyt vanden Eersten october 1634 tot den 8 Junii 1635 daernaer es hem onmogelyck daer van eenighen ontfanck oft uuytgheven daer van te doen dwelck voorden Rendant es eenen groeten Intrest ende syn ewighe Ruinne midts syn groot verschoten gelt binnen den voors. tyde."

  

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement