Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van het Kabinet van koning Albert I

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/05/2021 - Inventarisatie - Publicaties - Archief van het Koninklijk Paleis

De Kabinetschef van de Koning is de belangrijkste rechtstreekse medewerker van het Staatshoofd. Zijn archieven, bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis, zijn dan ook van zeer grote historische waarde. De archieven van het Kabinet voor de regeerperiode van koning Albert I (1909-1914, 1918-1934) zijn nu ontsloten door een nieuwe inventaris.

In 1987 stelde archivaris Emile Vandewoude een inventaris op van het archief van het Kabinet van koning Albert I, maar een derde van de daarin beschreven stukken waren eigenlijk gevormd door andere diensten van het Paleis. Bovendien bleek maar liefst 10 strekkende meter archief gevormd door het Kabinet tijdens de regeerperiode van koning Albert I zich fysiek nog te bevinden in wat als archief van de regeerperiode van zijn kleinzoon koning Boudewijn werd beschouwd. Een nieuwe, volledige inventaris drong zich dan ook op.

Koning Albert I legde op 23 december 1909 de grondwettelijke eed af. Als opvolger van zijn oom Leopold II was hij de derde koning der Belgen. Hij overleed op 17 februari 1934.

De inventaris bevat geen documenten over de oorlogsjaren 1914-1918, toen koning Albert in De Panne verbleef. Het Kabinet van de Koning was toen niet operationeel en het was de privésecretaris van koning Albert die met beperkte middelen de belangrijke papieren bijhield in De Panne.

Inhoudelijk is het archief erg gevarieerd. Het Kabinet had nauwe contacten met alle ministeries. De archieven zijn dan ook complementair met die van de verschillende ministeries. De Kabinetschef volgde van nabij de interne Belgische aangelegenheden op, voornamelijk op politiek vlak (verkiezingen, regeringsvormingen en -crisissen, taalkwesties), maar ook op sociaal vlak (stakingen, mijnrampen, overstromingen). Het Kabinet onderhield eveneens contacten met Belgische diplomaten in het buitenland en met buitenlandse diplomaten in Brussel. Het archief bevat ook vaak lijvige dossiers over belangrijke internationale kwesties zoals de naoorlogse vredesverdragen en conferenties, de herziening van de verdragen van 1839 met Nederland, of de Ruhrbezetting.

De inventaris

De inventaris is in papieren versie voor € 14,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement