Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vraag van de maand: Is er een verschil tussen registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/12/2017 - Onderzoek

Het Rijksarchief wordt dagelijks overstelpt met interessante vragen van lezers, onderzoekers, partnerinstellingen en administraties, zowel in de leeszalen als via e-mail, sociale media, post of  telefoon. Misschien kunnen onze antwoorden ook jou op weg helpen! Ontdek het antwoord op de vraag van de maand.

Is er een verschil tussen registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters?

Ja. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) enerzijds en de bevolkingsregisters (boeken van bevolking) anderzijds. Voor beide soorten registers gelden verschillende raadplegingsmodaliteiten, zelfs als de registers op dezelfde plaats bewaard worden.

Registers van de burgerlijke stand 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek, art. 45, zijn registers van de burgerlijke stand, ouder dan 100 jaar, vrij raadpleegbaar. Uit de registers jonger dan 100 jaar kunnen enkel openbare overheden, de personen zelf of hun echtgeno(o)t, een wettelijk vertegenwoordiger, bloedverwanten, erfgenamen, hun notaris en hun advocaat zonder toestemming een uittreksel verkrijgen.

Voor andere vragen, ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is toestemming vereist van de familierechtbank (rechtbank van eerste aanleg) van het gerechtelijke arrondissement waarvan de betrokken gemeente deel uitmaakt.

Bevolkingsregisters 

Tot voor enkele jaren gold voor de raadpleging van de bevolkingsregisters ook de 100-jaarregel, hoewel daarvoor geen wettelijke basis bestond. Met het KB van 5 januari 2014 werden de toegangsmogelijkheden tot de bevolkingsregisters duidelijker bepaald.

Registers ouder dan 120 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Registers jonger dan 120 jaar zijn niet vrij raadpleegbaar. Er kunnen evenwel uittreksels gevraagd worden in het kader van genealogisch of wetenschappelijk onderzoek. In dat geval is volgens het KB toestemming vereist van de betrokken personen of afstammelingen in de eerste graad. Bij gebrek daaraan kan toestemming worden gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen. In elk geval moet de aanvraag altijd gericht worden aan de gemeente.

Nuttige links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement