Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuw ministerieel besluit over technische voorschriften en normen voor archieflokalen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/12/2016 - Archiefbeheer

Op 21 december 2016 is in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit verschenen over de technische voorschriften en normen waaraan archieflokalen van de overheden en openbare instellingen opgesomd in art. 2 § 2, moeten voldoen. Voor het Rijksarchief is de publicatie van dit ministerieel besluit een nieuwe, belangrijke stap in de richting van een sluitend reglementair kader, dat tot doel heeft overheden tot een rationeel archiefbeleid aan te zetten en de duurzame bewaring van maatschappelijk relevante overheidsinformatie te waarborgen.

Op 21 december 2016 is in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit verschenen over de technische voorschriften en normen waaraan archieflokalen van de overheden en openbare instellingen opgesomd in art. 2 § 2, moeten voldoen. Het betreft o.a. de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale diensten, het Ministerie van Defensie, de openbare instellingen en instellingen van openbaar nut die onder de bevoegdheid, de voogdij of de controle van de federale overheid staan, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde.

Het is belangrijk om op te merken dat dit nieuwe besluit enkel van toepassing is:
- op lokalen waar semi-dynamische archieven worden bewaard die na het verstrijken van de bewaartermijn bestemd zijn voor overbrenging naar het Rijksarchief;
- op lokalen in gebouwen die nog moeten worden opgetrokken of ingrijpend gerenoveerd of in nieuw gehuurde gebouwen vanaf de inwerkingtreding van het besluit.

Het ministerieel besluit richt zich niet alleen tot de overheden en openbare instellingen die vallen onder de toepassing van het besluit, maar ook tot de Regie der Gebouwen, die instaat voor de huisvesting van de federale overheid. Zij moet er op toe zien dat de technische normen van het besluit geïntegreerd worden in de lastenboeken voor de bouw, de renovatie en de huur van gebouwen met archieflokalen. De uiteindelijke bedoeling van het MB is uiteraard het garanderen van de veilige bewaring en van de goede materiële staat van overheidsarchieven met erfgoedwaarde.

Het MB is een gezamenlijk initiatief van de minister van de Regie der Gebouwen en van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. Voor de opmaak kon het Rijksarchief rekenen op de expertise en de gewaardeerde input en medewerking van ir. Pierre-Yves Badot  van de Studiedienst Architectuur en Engineering van de Regie der Gebouwen en van ir. Karel De Cuyper, coördinator technische comités van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Voor het Rijksarchief is de publicatie van dit ministerieel besluit, zes jaar na de publicatie van de koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 – beter bekend als het ‘KB toezicht en vernietiging van archieven’ en het ‘KB overbrenging van archieven – een nieuwe, belangrijke stap in de richting van een sluitend reglementair kader, dat tot doel heeft overheden tot een rationeel archiefbeleid aan te zetten en de duurzame bewaring van maatschappelijk relevante overheidsinformatie te waarborgen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement