Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Historische handschriftencollecties stadsbibliotheek Kortrijk naar Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/07/2015 - Inventarisatie - Aanwinsten - Rijksarchief te Kortrijk

Op 27 maart 2015 tekenden de stad Kortrijk en het Rijksarchief een overeenkomst over de bewaargeving van de bijzonder rijke historische handschriftencollecties van de stadsbibliotheek. Het absolute topstuk is de prachtig verluchte kroniek van de Doornikse abt Gilles Li Muisis over de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen van 1294 tot 1348. De overbrenging van deze belangrijke aanwinst voor het Rijksarchief te Kortrijk is volop bezig.

De collecties  in kwestie zijn ontstaan uit verzamelingen die door private personen werden aangelegd vanaf het einde van de 18de tot het begin van de 20ste eeuw. Het gaat onder meer over de zogenaamde fondsen Goethals-Vercruysse, Bethune en Slosse.

De totale omvang van de aanwinst bedraagt ca. 600 strekkende meter, waarin zowel handschriften als gedrukte werken voorkomen, of anders gezegd zowel eigenlijke archiefstukken als bibliotheekmateriaal. De oudste manuscripten zijn 13de-eeuwse gebedenboeken. Het oudste gedrukte werk dateert van 1475 en is daarmee een van de oudste drukken uit de Nederlanden.

De overgedragen collecties bevatten tal van topstukken: verluchte handschriften zoals de kroniek van de Doornikse abt Gilles Li Muisis over de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen van 1294 tot 1348, landboeken met figuratieve kaarten, cartularia, autografen van bekende personen als Guido Gezelle of Jan Palfijn, enz. Verder gaat het om talrijke kaarten, foto's en een rijke collectie affiches (o.a. uit de Eerste Wereldoorlog).

De stukken overstijgen het lokale belang en zijn belangrijke bronnen voor de geschiedenis van heel West-Vlaanderen, en in mindere mate ook voor die van Noord-Frankrijk en Oost-Vlaanderen.

Deze documenten konden niet langer in goede omstandigheden bewaard worden in de depots van de stadsbibliotheek. In 2012 werd in een van de magazijnen een schimmelexplosie vastgesteld. Sindsdien konden de stukken niet meer geraadpleegd worden. Bovendien behoort erfgoedwerking niet langer tot de kerntaken van de stadsbibliotheek.

Daarom werd naar een duurzame oplossing gezocht, in samenwerking met het Rijksarchief. Omwille van de inhoudelijke verwantschap met de bestanden van het Rijksarchief te Kortrijk (zie o.a. het Oud Stadsarchief Kortrijk) en het bovenlokale belang van het materiaal was een bewaargeving de beste optie. Het Rijksarchief engageert zich om deze bestanden verder te inventariseren. Bovendien wordt verder geïnvesteerd in digitalisering en materiële conservatie. Na een behandeling tegen schimmel door een gespecialiseerde firma worden de collecties nu overgebracht naar het Rijksarchief.

           

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement