Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het patrimonium van een burger uit Bergen aan het begin van de 15de eeuw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/12/2008 - Aanwinsten - Rijksarchief te Bergen

Eind 2008 verwierf het Rijksarchief te Bergen een manuscript uit het begin van de 15de eeuw. De brand in het Rijksarchief te Bergen in mei 1940 en de grote verliezen die daarmee gepaard gingen, maakt de waarde van dit manuscript des te groter. Het gaat om een stuk op perkament dat 70 bladzijden beslaat en dat interessante informatie levert over de stad Bergen en omgeving.

Het cartularium van cijnzen en renten en van goederen, eigendom van Robert Crohin en zijn echtegnote Marie-Joye uit Bergen, werd vernieuwd in september 1407. Het is een werk op perkament (en met perkamenten omslag) dat 70 folio’s beslaat en interessante informatie levert over de stad Bergen en omgeving (negen plaatsen ten zuiden van de stad, vijftien dorpen tussen Bergen en Ath en vier dorpen in het noordwesten van het graafschap).

Het cartularium geeft een goed beeld van de rijkdom van het patriciërsechtpaar Crohin-Joye. Beide families behoorden tot een groep groothandelaars in wijn. Vanaf de 13de eeuw was Bergen immers de stapelplaats voor wijn voor het overgrote deel van Henegouwen. Het monopolie van de ‘stapel’ hield in dat de stad het alleenrecht bezat om de koopwaar in kwestie te verzamelen en te verdelen. Leden van beide families bekleedden destijds ook belangrijke openbare ambten. Robert Crohin zelf was wisselaar in Bergen, ontvanger voor Henegouwen (1402-1405), en daarnaast graaflijk raadslid (1403-1406).

Het vermogen van Robert Crohin was samengesteld uit leengoederen, bestaande uit landbouwgronden, weiden, cijnzen en renten. De lenen behoorden aan verschillende heren (graaf van Henegouwen, abt van Hasnon, sire van Beloeil, e.a.) Daarnaast bezat Robert Crohin ook niet-feodale goederen verspreid over een twaalftal dorpen. Het betrof onder andere weiden, aanplantingen en akkerland. Deze goederen, waarvan de oppervlakte sterk varieerde, werden meestal in pacht gegeven, mits betaling van lasten in geld of natura.

In het cartularium worden vaak data van verwerving van de goederen vermeld, die plaatsvonden in de periode 1392- 1416. De meeste hebben betrekking op Robert Crohin, die in de lente van 1409 overleed, een aantal op Marie-Joye, die het cartularium verder gebruikte tijdens de eerste jaren van haar weduwschap.

Het document maakt sinds de verwerving in 2008 deel uit van de verzameling Petites archives de familles in het Rijksarchief te Bergen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement