Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van (boven)lokale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Gemeenten

Algemene regel

Wallonië en Brussel

 • Jonger dan 30 jaar of ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van het schepencollege (Wallonië) of van het college van burgemeester en schepenen (Brussel)
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Wallonië: Wet openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten van 12 november 1997, gecodificeerd in artikels L3211-1 tot L3231-9 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie
 • Brussel: Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Vlaanderen:

Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
 

Bijzondere regels

Burgerlijke stand

 • Overlijdensakten
  • Jonger dan 50 jaar: niet vrij raadpleegbaar
   • Aanvraag tot inzage indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.
  • Ouder dan 50 jaar: vrij raadpleegbaar
   • Via de website van het Rijksarchief
   • Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt
 • Huwelijksakten
  • Jonger dan 75 jaar: niet vrij raadpleegbaar
   • Aanvraag tot inzage indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.
  • Ouder dan 75 jaar: vrij raadpleegbaar
   • Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt
   • Via de website van het Rijksarchief
 • Geboorteakten
  • Jonger dan 100 jaar: niet vrij raadpleegbaar 
   • Aanvraag tot inzage indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.
  • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
   • Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt
   • Via de website van het Rijksarchief
Wettelijk kader
 • Art. 29 van het Burgerlijk Wetboek (voor uittreksel of kopie)
 • Art. 79 van het Burgerlijk Wetboek (voor genealogische, geschiedkundige of wetenschappelijke doeleinden)
 • Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (B.S. 31 december 2018, art. 166–198 DB Justitie).
 • Het uitvoeringsbesluit van de wet van 21 december 2018, getiteld 'Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën' (gepubliceerd in het B.S. van 31/3/2021) biedt duidelijkheid over (1) de afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. Miljoenen akten van de burgerlijke stand uit de periode 1920-1970 online raadpleegbaar maken, zal echter tijd vragen. Lees meer

Bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters

 • Afgesloten sinds minder dan 120 jaar: enkel uittreksels, certificaten of lijsten met personen kunnen worden afgeleverd, mits een schriftelijke toelating van het schepencollege (Wallonië) / van het college van burgemeester en schepenen (Brussel en Vlaanderen)
 • Afgesloten sinds meer dan 120 jaar: raadpleegbaar voor genealogische, geschiedkundige of andere wetenschappelijke doeleinden
Wettelijk kader
 • Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 5 januari 2014

OCMW’s (COO’s)

Wallonië, Brussel en Duitstalige Gemeenschap

 • Jonger dan 30 jaar of ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de directeur-generaal van het OCMW (Wallonië) / secretaris van het OCMW (Brussel)
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Wallonië: Art. 31bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (ingevoegd door art. 6ter van het decreet van 2 april 1998)
 • Brussel: ordonnantie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Duitstalige gemeenschap: decreet openbaarheid van bestuursdocumenten van 16 oktober 1995
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Vlaanderen

Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018

Intercommunales

Brussel en Wallonië

 • Jonger dan 30 jaar of ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de raad van bestuur van de intercommunale
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Brussel: Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
 • Wallonië: Decreet van 7 maart 2001 betreffende de openbaarheid van bestuur in de Waalse intercommunales, gecodificeerd in artikels L1561-1 tot L1561-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Vlaanderen

Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018

Polders en wateringen

Wallonië

 • Jonger dan 30 jaar of ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Wallonië : Art. 26 en Art. 35 van de wet van 5 juli 1956
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Vlaanderen

Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018

Instellingen belast met het beheer van het tijdelijke van de erkende erediensten

Brussel, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap

 • Jonger dan 30 jaar of ouder dan 30 jaar maar niet vrij raadpleegbaar omwille van wettelijke beperkingen, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens: toestemming vragen van de voorzitter van de instelling die belast is met het beheer van de temporaliën van de erkende eredienst
 • Ouder dan 30 jaar en zonder wettelijke beperkingen: vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Brussel: ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Wallonië: decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Duitstalige Gemeenschap: decreet van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Vlaanderen

Wettelijk kader
 • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • Bestuursdecreet van 7 december 2018 - titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement