Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Federale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

 

Algemene regel: Hoofdbesturen en buitendiensten van FOD’s en POD’s, met uitzondering van de buitendiensten van de FOD Financiën

 • Jonger dan 30 jaar: aanvraag indienen bij de overheid in kwestie
 • Ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar
 • Ouder dan 30 jaar, met persoonsgegevens: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde + onderzoeksverklaring
 • Opmerking: Hieronder ressorteren onder meer de archieven van de strafinrichtingen en de interneringscentra.

Wettelijk kader
- Art. 3, lid 1 archiefwet
- Wet van 11 april 1994 inzake de openbaarheid van bestuur
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Hypotheekkantoren

 • Ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar

Wettelijk kader
- Art. 127 Burgerlijk Wetboek (Hypotheekwet van 16 december 1851)
- Opm.: Sinds 30 juli 2018 maken deze kantoren deel uit van de kantoren Rechtszekerheid, bij de Administratie Rechtszekerheid van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Registratiekantoren

 • Ouder dan 30 jaar:
  • de betrokken partijen of hun rechthebbenden hebben voor een afschrift of uittreksel de toestemming nodig van de ontvanger van het registratiekantoor waarvan de archieven afkomstig zijn;
  • alle anderen moeten de toestemming vragen van de ontvanger van het registratiekantoor én van de vrederechter van het kanton waarin het registratiekantoor zetelt (of, als het om archief van een afgeschaft registratiekantoor gaat, van de ontvanger van het registratiekantoor dat het archief van het afgeschafte kantoor bewaart en van de vrederechter).
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Wettelijk kader
- Art. 143 Wetboek Successierechten
- Art. 236 Wetboek der Registratie, Hypotheek en Griffierechten
- Opm.: Sinds 30 juli 2018 maken deze kantoren deel uit van de kantoren Rechtszekerheid, bij de Administratie Rechtszekerheid van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

BTW-kantoren, directe belastingen, belastingen op het kapitaal

 • Ouder dan 30 jaar: een persoon heeft het recht zijn eigen dossier in te kijken. Alle anderen moeten de toestemming vragen van de ontvanger.
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Wettelijk kader
- Art. 60-63 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Kadaster

 • Ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar
 • Ouder dan 30 jaar, met persoonsgegevens: gewestelijk directeur kadaster

Wettelijk kader
- Art. 504 Wetboek Inkomstenbelasting

Hoven en rechtbanken zetelend in strafzaken

Politierechtbank
Correctionele rechtbank
Jeugdrechtbank
Hof van Assisen
Hof van Beroep, correctionele kamers
Parket van de procureur des Konings
Parket-generaal

 • Jonger dan 100 jaar: procureur-generaal
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar 
 • Opmerking: Bij archief jeugdrechtbank is expliciete toelating tot inzage en/of kopiename van parketmagistraat noodzakelijk voor subdossiers persoonlijkheid en milieu (Wet jeugdbescherming 8 april 1965, art. 55)

Wettelijk kader
- Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 28 december 1950 (art. 125 van het algemeen reglement)

Hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken (excl. jeugdzaken)

Vredegerecht
Burgerlijke rechtbank
Rechtbank van koophandel
Arbeidsrechtbank
Hof van Beroep, burgerlijke kamers
Arbeidshof
Rechtbanken van oorlogsschade en hoven van oorlogsschade

 • Jonger dan 30 jaar: hoofdgriffier van de rechtbank
 • Ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar
 • Ouder dan 30 jaar, met persoonsgegevens: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde; indien de vraagsteller geen betrokken partij is of rechtzoekend burger moet tevens een onderzoeksverklaring worden ingevuld
 • Opmerkingen: De raadpleging en/of reproductie is enkel toegelaten voor:
  • de betrokken partijen
  • in het kader van een proces of een betwisting: de verwanten in rechtstreekse lijn – ascendenten of descendenten – van één van de partijen, de gemandateerde advocaten of notarissen, de ministeriële ambtenaren en ieder persoon die door de wet hiertoe gemachtigd is
  • onderzoekers die het wetenschappelijk karakter van hun opzoekingen kunnen aantonen (studenten hebben een brief van hun promotor nodig)
 • De (algemene) rol van de hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken is openbaar (Gerechtelijk Wetboek, art. 719)
 • Het handelsregister is vrij raadpleegbaar.

Wettelijk kader
- Art. 1380 Gerechtelijk Wetboek
- Algemene Verordening Gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken (jeugdzaken)

Jeugdrechtbank
Hof van Beroep, jeugdkamers

 • Jonger dan 100 jaar: procureur-generaal of procureur des Konings
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Wettelijk kader
- Art. 63 wet jeugdbescherming van 8 april 1965
- Art. 433bis Strafwetboek

Krijgsraden, krijgsauditoraten en krijgshof

Wettelijk kader
- Wet tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd van 10 april 2003

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement