Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitaal archief van de Commissie voor de schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/02/2023 - Onderzoek - Archiefbeheer - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

De databank van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap werd op 7 februari 2023 overgemaakt aan het Algemeen Rijksarchief. De informatie die ze bevat, is een waardevolle getuigenis van de inspanningen die de Belgische autoriteiten in het begin van de 21ste eeuw hebben geleverd om de slachtoffers van de Shoah te vergoeden.

Op voorstel van de eerste minister keurde de Ministerraad op 20 mei 2022 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht aan het Algemeen Rijksarchief van de databank van de Commissie voor de schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap. Het koninklijk besluit, dat tot stand kwam in nauwe samenwerking tussen de Kanselarij van de eerste minister en het Algemeen Rijksarchief, verscheen op 28 november 2022 in het Belgisch Staatsblad. En in februari 2023 is de digitale overdracht een feit: een belangrijke stap voor het Rijksarchief!

De Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 werd opgericht in 2001. Doelstelling was de vergoeding van duizenden slachtoffers van de nazivervolgingen. Het mandaat van de Commissie om de aanvragen te onderzoeken en zich erover uit te spreken verliep op 31 december 2007. Nadat ook de laatste nog hangende dossiers geleidelijk werden afgesloten, werd het tijd om de archivering van de databanken die de Commissie tijdens haar activiteiten had aangelegd onder de loep te nemen.

In het geval van digitaal archief is de termijn van dertig jaar om archieven over te dragen aan het Rijksarchief, momenteel door de wet voorzien, duidelijk veel te lang. Dertig jaar wachten zou een reëel risico betekenen voor de correcte bewaring van essentiële gegevens. Zodoende stelden de Kanselarij van de eerste minister en het Algemeen Rijksarchief alles in het werk om de overdracht van de gegevens zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.  

Na een grondig nazicht van alle technische voorwaarden werd de overdracht van de digitale gegevens van de Commissie op 7 februari uitgevoerd. Deze gegevens vormen een uiterst waardevolle getuigenis van de inspanningen die de Belgische overheden aan het begin van de 21ste eeuw hebben gedaan om de slachtoffers van de Shoah te vergoeden. Dankzij de overdracht van de data naar de servers van het Rijksarchief is het Algemeen Rijksarchief nu in staat om, zoals zijn opdracht voorziet, ervoor te zorgen dat deze gegevens bewaard blijven voor toekomstige generaties.        

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement