Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De inventaris van het archief van het Rekenhof is gepubliceerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/11/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

De inventaris van het archief van het Rekenhof uit de periode 1830-1939 is gepubliceerd: een mastodontbestand goed voor 340 strekkende meter, 10.800 inventarisnummers en ca. 13.000 etiketten! Het archief is geïnventariseerd in het kader van een doctoraatsproject dat in augustus 2013 met succes door Geert Leloup, archivaris bij de afdeling Toezicht van het Rijksarchief, werd verdedigd aan de Universiteit Gent.

Onderzoeksperspectieven

Het nieuw ontsloten bestand is erg complementair met het 19de‑ en 20ste-eeuwse overheidsarchief dat reeds in het Rijksarchief wordt bewaard. Het vormt onmiskenbaar een belangrijke bron voor de studie van de overheidsfinanciën en voor talloze andere onderzoeksthema’s. 

Welke reeksen bevat het archief van het Rekenhof?

We zetten voor u enkele reeksen op een rijtje:

 • de processen-verbaal van de Algemene Vergadering (1831-1939)
 • de processen-verbaal van de later opgerichte Kamers (1921-1939)
 • de stukken van de [eerste] voorzitters en van de [hoofd]griffiers (1831-1939)
 • de dossiers inzake de eigen werking (begroting, gebouwen, personeel)
 • de dossiers inzake de controle van de uitgaven (1860-1939)
 • de inventarissen van meubilair en materieel van de staat (1865-1939)
 • de dubbels van de grootboeken van de rijksschuld
 • de registers, dossiers en arresten met betrekking tot de rekeningen van rekenplichtigen (1831-1939)
 • de algemene rekeningen van de staat (1856-1939)
 • de rekeningen van bijzondere diensten van de staat (1865-1939)
 • de rekeningen van de instellingen van openbaar nut
 • de algemene rekeningen van Belgisch Congo uit de periode 1908-1939
 • een volledige reeks van de bekende “Boeken van Opmerkingen” (1831-1939)

De oudste stukken zijn “retroacta” uit de periode 1814-1830 die in de pensioendossiers van leden van het college werden aangetroffen.

Enkele verrassende stukken…

Hoewel de materie gortdroog en bijzonder technisch lijkt, bevat het archief heel wat verrassende stukken. De reeks dossiers en arresten met betrekking tot de rekeningen van rekenplichtigen omvat bijvoorbeeld ook de ‘tekortendossiers’ (dossiers inzake ‘rekenplichtigen’ met een tekort in hun rekening).

Deze tekorten waren te wijten aan administratieve rompslomp, verduistering, diefstal of zelfs oorlogsomstandigheden. We schetsen enkele voorbeelden:

 • Baron van der Linden d’Hoogvorst moest zich verantwoorden voor de uitgaven van de Burgerwacht in de nasleep van de Belgische revolutie en excuseerde zich in 1833 voor de jarenlange vertraging (inventarisnummer 9628).
 • Een postbode in Ukkel verduisterde in 1909 een som geld en biechtte naderhand op dat hij onder cabaretschulden gebukt ging (inventarisnummer 9914).
 • Het postkantoor in Andenne kreeg in 1930 dieven over de vloer. Via een plannetje werd hun route aangeduid (inventarisnummer 9896).
 • In 1914 hadden heel wat rekenplichtigen te lijden onder plunderingen en verwoestingen, zoals de hypotheekbewaarder in Dendermonde (inventarisnummer 9319).

De inventaris

De inventaris van het archief van het Rekenhof kan gratis worden gedownload in pdf-formaat en is raadpleegbaar in de zoekrobot Zoeken naar archieven. Hij is ook in papieren versie te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement