Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe selectierichtlijnen voor gemeenten in Vlaanderen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/09/2014 - Archiefbeheer - Rijksarchief te Beveren - Rijksarchief te Leuven - Rijksarchief te Brugge - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Hasselt

Archiefselectie is een belangrijke uitdaging. Niet alleen bewaarinstellingen zoals het Rijksarchief zetten hierop in. Ook archiefvormers zoals steden en gemeenten moeten selecteren: doordacht kiezen tussen bewaren of vernietigen. Alle analoge en digitale archieven zonder selectie en voor onbepaalde tijd bewaren, is geen optie. Hét basisinstrument voor een dergelijke selectie is een archiefselectielijst, die voor alle archiefreeksen de bewaartermijn vastlegt.

De bestaande selectierichtlijnen voor gemeenten in Vlaanderen dateerden uit de jaren 1980-1990 en waren als gevolg van zowel wettelijke, organisatorische als technologische (r)evoluties dringend aan vernieuwing toe. Een in 2006 opgerichte VVBAD- subwerkgroep Selectielijst Gemeenten heeft deze taak op zich genomen. Het eerste resultaat was de uitvaardiging van de delen ‘Bestuur van de gemeente’ en ‘Interne taken’ in 2009. Op 11 juli 2014 werd een volgende stap gezet met de goedkeuring door de algemeen rijksarchivaris van de nieuwe versie van de selectielijst voor gemeenten in Vlaanderen. In deze versie krijgen delen 1 en 2 een update en wordt ook deel 3 ‘Publieke taken’ behandeld.


Deel 3 is nog niet volledig afgewerkt, wat verklaart waarom voor sommige taken de oudere selectielijsten nog (deels) van toepassing blijven. Daaraan werken de collega’s van de VVBAD verder. We wensen hen daarbij veel succes en zijn ervan overtuigd dat gemeenten(archivarissen) dit werk naar waarde zullen schatten en er dankbaar gebruik van zullen maken. Gemeenten kunnen dankzij de nieuwe selectielijst immers archief- en serverruimte besparen en vermijden dat informatie te snel of ondoordacht vernietigd wordt. Ook historici, heemkundigen, genealogen en andere geïnteresseerden zullen ongetwijfeld appreciëren dat aan de selectie van gemeentearchieven zoveel zorg wordt besteed en dat er meer garantie is dat historisch waardevolle bronnen bewaard zullen blijven.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement