Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Overbrenging van het archief van het vredegerecht van Gembloers naar het Rijksarchief te Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/03/2011 - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen

In 2011 werd 29 meter archief van het vredegerecht van Gembloers overgebracht naar het Rijksarchief te Namen, ter aanvulling van eerdere overdrachten in 1965 en 1975. Het bestand biedt een volledig overzicht van de werkzaamheden van het vredegerecht, van 1795 tot 1980.

In de Franse tijd werden in elk gerechtelijk kanton vredegerechten opgericht. Ze hadden als taak te bemiddelen en snelle oplossingen te zoeken voor kleine geschillen of gedingen die omwille van de aard van de zaak beter konden beoordeeld worden door een plaatselijk rechter.

In het kader van het toezicht op de vredegerechten van het arrondissement Namen zette het Rijksarchief samen met de griffie een project op om de archieven van Gembloers aan een selectie te onderwerpen, conform de regelgeving de overbrenging van archieven te realiseren en zo tegelijk enige problemen van materieel beheer aan te pakken.

Het vredegerecht van Gembloers bewaarde nog steeds documenten van meer dan 100 jaar oud, waaronder minuten van burgerlijke akten vanaf 1866, naast proceduredossiers van 1937-1945 over militaire opvorderingen, algemene rollen van 1926-1981, …

Deze stukken vormen een aanvulling op de reeksen die het vredegerecht van Gembloers reeds in 1965 en 1975 naar het Rijksarchief te Namen had overgebracht, zodat nu een ononderbroken reeks van burgerlijke minuten beschikbaar is, die een volledig overzicht biedt van de werkzaamheden van het vredegerecht, van 1795 tot 1980.

Na selectie werd begin 2011 29 strekkende meter archief verpakt en overgebracht naar het Rijksarchief te Namen.

De operatie resulteerde in een aanzienlijke plaatswinst in de archiefruimten van het vredegerecht van Gembloers. Vóór de selectie was een aantal rekken onbereikbaar en de dossiers werden op de grond opgestapeld. Door de lokalen op te ruimen, de documenten te selecteren en over te brengen of te vernietigen, kon zowat 100 strekkende meter opslagruimte worden gewonnen.

De griffie van het vredegerecht te Gembloers maakte van de gelegenheid gebruik om haar archief te herordenen en reeksen waarvan de documenten verspreid waren, terug samen te voegen, met een beter documentbeheer tot gevolg.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement