Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Federale instellingen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Hoven en rechtbanken zetelend in strafzaken

Politierechtbank
Correctionele rechtbank
Jeugdrechtbank
Hof van Assisen
Hof van Beroep, correctionele kamers
Parket van de procureur des Konings
Parket-generaal

Jonger dan 100 jaar: procureur-generaal

Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
   
Opmerkingen
Bij archief jeugdrechtbank is expliciete toelating tot inzage en/of kopiename van parketmagistraat noodzakelijk voor subdossiers persoonlijkheid en milieu (Wet jeugdbescherming 8 april 1965, art. 55)

Wettelijk kader
Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op  de gerechtskosten in strafzaken van 28 december 1950 (art. 125 van het algemeen reglement)

Hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken (excl. jeugdzaken)

Vredegerecht
Burgerlijke rechtbank
Rechtbank van koophandel
Arbeidsrechtbank
Hof van Beroep, burgerlijke kamers
Arbeidshof
Rechtbanken van oorlogsschade en hoven van oorlogsschade

Jonger dan 30 jaar: hoofdgriffier van de rechtbank

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde; indien de vraagsteller geen betrokken partij is of rechtzoekend burger moet tevens een onderzoeksverklaring worden ingevuld

Opmerkingen
De raadpleging en/of reproductie is enkel toegelaten voor:

  • de betrokken partijen
  • in het kader van een proces of een betwisting: de verwanten in rechtstreekse lijn – ascendenten of descendenten – van één van de partijen, de gemandateerde advocaten of notarissen, de ministeriële ambtenaren en ieder persoon die door de wet hiertoe gemachtigd is
  • onderzoekers die het wetenschappelijk karakter van hun opzoekingen kunnen aantonen (studenten hebben een brief van hun promotor nodig)

De (algemene) rol van de hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken is openbaar (Gerechtelijk Wetboek, art. 719)
Het handelsregister is vrij raadpleegbaar.

Wettelijk kader
Gerechtelijk Wetboek, art. 1380
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoven en rechtbanken zetelend in burgerlijke zaken (jeugdzaken)

Jeugdrechtbank
Hof van Beroep, jeugdkamers

Jonger dan 100 jaar: procureur-generaal of procureur des Konings

Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
   
Wettelijk kader
Wet jeugdbescherming van 8 april 1965, art. 63
Strafwetboek, art. 433bis

Krijgsraden, krijgsauditoraten en krijgshof

Jonger dan 100 jaar: College van Procureurs-generaal. Klik hier voor meer info

Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Wettelijk kader
Wet tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd van 10 april 2003

Hoofdbesturen en buitendiensten van FOD’s en POD’s, met uitzondering van de buitendiensten van de FOD Financiën

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde + onderzoeksverklaring

Opmerkingen
Hieronder ressorteren onder meer de archieven van de strafinrichtingen en de interneringscentra.

Wettelijk kader
Archiefwet, art. 3 lid 1
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hypotheekkantoren

Ouder dan 30 jaar: vrij raadpleegbaar

Wettelijk kader
Burgerlijk Wetboek (Hypotheekwet van 16 december 1851), art. 127

Registratiekantoren

Ouder dan 30 jaar:

  • de betrokken partijen of hun rechthebbenden hebben voor een afschrift of uittreksel de toestemming nodig van de ontvanger van het registratiekantoor waarvan de archieven afkomstig zijn;
  • alle anderen moeten de toestemming vragen van de ontvanger van het registratiekantoor én van de vrederechter van het kanton waarin het registratiekantoor zetelt (of, als het om archief van een afgeschaft registratiekantoor gaat, van de ontvanger van het registratiekantoor dat het archief van het afgeschafte kantoor bewaart en van de vrederechter).


Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
   
Wettelijk kader
Wetboek Successierechten, art. 143
Wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten, art. 236

BTW-kantoren, directe belastingen, belastingen op het kapitaal

Ouder dan 30 jaar: een persoon heeft het recht zijn eigen dossier in te kijken. Alle anderen moeten de toestemming vragen van de ontvanger.

Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar

Kadaster

Ouder dan 30 jaar en niet-privacygevoelig: vrij raadpleegbaar

Ouder dan 30 jaar en privacygevoelig: gewestelijk directeur kadaster
   
Wettelijk kader
Wetboek inkomstenbelasting, art. 504

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement