Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Burgerlijke stand

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Jonger dan 100 jaar:

 • Enkel openbare overheden, de persoon zelf, diens echtgeno(o)t(e), wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten, erfgenamen, hun notaris of hun advocaat kunnen zonder toestemming een uittreksel krijgen.
 • Alle andere aanvragers moeten toestemming krijgen van de familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waartoe de betrokken gemeente behoort.

Ouder dan 100 jaar:

 • Vrij raadpleegbaar
Wettelijk kader
 • Art. 29 van het Burgerlijk Wetboek (voor uittreksel of kopie)
 • Art. 79 van het Burgerlijk Wetboek (voor genealogische, geschiedkundige of wetenschappelijke doeleinden)
 • De wet van 21 december 2018 (gepubliceerd in het B.S. van 31 december 2018) heeft de regels inzake de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand als volgt gewijzigd:

         -      Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar en huwelijksakten na 75 jaar.
         -      Voor geboorteakten blijft  100 jaar de regel.
         -      Voor alle duidelijkheid: ook de regeling voor bevolkingsregisters (120 jaar) blijft ongewijzigd.

  Uiteraard is deze aanpassing een goede zaak voor het genealogisch en het sociaal-demografisch onderzoek. Het Rijksarchief zal alles in het werk stellen om een en ander zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar kan slechts aanbieden wat de rechtbanken van eerste aanleg hebben overgedragen. De achterstand op dat vlak houdt onder meer verband met de schimmelproblematiek in een aantal justitiepaleizen.

  Opdat deze nieuwe beschikkingen in voege zouden kunnen treden, moet er nog een Koninklijk Besluit worden gepubliceerd dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en  (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79). Er wordt momenteel een tekst in dit verband uitgewerkt maar voor het ogenblik kunnen we onmogelijk zeggen wanneer deze in voege zal treden.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement