Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Lokaal archief Wallonië

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

De gemeenten en hun instellingen vormen sinds hun ontstaan tijdens de Franse tijd een grote hoeveelheid aan papieren en – recentelijk – elektronisch archief. De meeste gemeenten en OCMW’s zijn echter te klein om – zelfs halftijds – een archivaris aan te werven. Op basis van die vaststelling groeide de idee om de handen in elkaar te slaan. Op vraag van een aantal mandatarissen en lokale besturen heeft het Rijksarchief na overleg met de voogdijoverheid en de vereniging van Waalse steden en gemeenten “ambulante” archivarissen aangeworven die geïnteresseerde gemeenten en OCMW’s bijstaan bij het beheer van hun documentenflow, om zo op gestructureerde en geïndividualiseerde wijze hun archiefachterstand weg te werken. Het project Archives locales de Wallonie zag het licht in 2010, maar blijft groeiend succes kennen.

Na akkoord van de verantwoordelijken van de gemeenten of de OCMW’s begeven de “ambulante” archivarissen zich ter plaatse om:

 • archief te selecteren en te ordenen in nauw overleg met de betrokken diensten en onder leiding van de directeur-generaal,
 • in nauw overleg met de betrokken diensten vernietigingslijsten op te maken, op basis van de selectielijsten voor gemeentearchief en archief van OCMW's; alvorens de documenten kunnen worden vernietigd moeten die lijsten worden goedgekeurd door het schepencollege of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en door het Rijksarchief,
 • te zorgen voor overbrenging van het historisch archief naar het Rijksarchief,
 • het personeel opleiding te geven met het oog op een correct beheer van de documentenflow,
 • de archiveringsproblemen van de gemeenten en OCMW’s te helpen oplossen (expertise ter beschikking stellen m.b.t. de behandeling van documenten die zijn aangetast door schimmel; de noden van een bepaalde administratie in kaart brengen; lastenboeken helpen opmaken; advies verlenen inzake de inrichting van archieflokalen, enz.).

Voordelen voor het partnerbestuur

 • Structurele behandeling op maat van de documentenflow
 • Wegwerken van de archiefachterstand
 • Snelle en aanzienlijke plaatswinst overeenkomstig de wettelijke voorschriften: dankzij het project kunnen de lokale besturen plaats vrijmaken, hetgeen hun werking ten goede komt en het mogelijk maakt de digitale omslag te realiseren
 • Antwoord op concrete en dringende bestuurlijke noden.
 • Beperkte en geplande kosten die over verscheidene jaren kunnen worden gespreid
 • Interventies ter plaatse door beroepsarchivarissen
 • Opleiding van het personeel
 • Naleving van de wettelijke voorschriften

Voordelen voor het Rijksarchief en onderzoekers

 • Dankzij het project Archives locales de Wallonie kan het Rijksarchief talrijke documenten verwerven.
 • De documenten die worden overgebracht naar het Rijksarchief bieden interessante onderzoekperspectieven.

Modaliteiten voor de tussenkomst

Concreet worden op basis van een partnershipsovereenkomst over meerdere jaren prestaties geleverd om de dossiers zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. In functie van de noden van het lokale bestuur worden één of meer “ambulante” archivarissen ter plaatse gestuurd om archief te selecteren en over te brengen. Het archief dat moet worden vernietigd en het meeste archief dat werd gevormd vóór 1977 wordt eveneens naar het Rijksarchief gebracht. De komende jaren zal het archief vooral behandeld worden in de depots van het Rijksarchief (o.a. voor opmaak van inventarissen voor het overgebrachte archief).

De loonkost van de ambulante archivaris wordt gedragen door de gemeente of het OCMW op basis van een schuldvordering die het Rijksarchief opmaakt in functie van het aantal gewerkte dagen of maanden.

Projectmedewerkers

In samenwerking met de Rijksarchieven te Aarlen, Eupen, Luik, Louvain-la-Neuve, Bergen, Namen, en Doornik.

Publicaties

Gemeenten en OCMW's in de provincie Luxemburg

De hieronder vermelde inventarissen van gemeentearchief zijn te koop bij het Rijksarchief te Aarlen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Ze kunnen ook gratis worden gedownload (klik op de titel van de publicatie). De lijst van onderstaande inventarissen is niet exhaustief. Het gaat enkel om de meest recente publicaties.

Gemeenten en OCMW's in de provincie Namen

De hieronder vermelde inventaris van gemeentearchief is te koop bij het Rijksarchief te Namen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload (klik op de titel van de publicatie). De lijst van onderstaande inventarissen is niet exhaustief. Het gaat enkel om de meest recente publicaties.

Gemeenten en OCMW's in de provincie Luik

De hieronder vermelde inventaris van gemeentearchief is te koop bij het Rijksarchief te Luik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload (klik op de titel van de publicatie). De lijst van onderstaande inventarissen is niet exhaustief. Het gaat enkel om de meest recente publicaties.

Gemeenten en OCMW's in de provincie Henegouwen

De hieronder vermelde inventaris van gemeentearchief is te koop bij het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload (klik op de titel van de publicatie). De lijst van onderstaande inventarissen is niet exhaustief. Het gaat enkel om de meest recente publicaties.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement